Laivalla Latviaan pyö­rä­seik­kai­le­maan! Vinkkejä pyö­räi­lyyn Riiassa ja Latviassa

Latviaan pääsee nykyään Hel­sin­gis­tä laivalla, mutta mitä kaikkea pyö­rä­mat­kai­li­jan onkaan hyvä huomioida lai­va­mat­kan ja Latviassa pyöräilyn osalta? Tutustu tie­to­pa­ket­tiin täällä ja suun­nit­te­le oma matkasti! 

Kau­pal­li­nen yhteistyö: Tallink Silja ja Riga Bike Tours

Van­nou­tu­nee­na Baltia-fanina innostuin mel­koi­ses­ti, kun kuulin alku­ke­säs­tä tuoreet uutiset: Tallink Silja avaisi lai­vayh­tey­den Helsingin ja Riian välille. Kuinka paljon uusia mah­dol­li­suuk­sia eri­lai­sil­le Baltian maihin ja kau­em­mas­kin Euroop­paan suun­taa­vil­le pyö­rä­mat­ka­rei­teil­le tämä toisikaan!

Lai­vayh­teys Latviaan aukesi kesäkuun lopussa, kun Silja Serenaden tutulle Helsinki — Tukholma ‑yhtey­del­le tar­vit­tiin koro­na­ti­lan­tees­sa tur­val­li­sem­pi vaihtoehto. 

Alun alkaen risteilyt Riikaan lisättiin tar­jon­taan kesä­kau­dek­si, mutta tämän­het­ki­sen tiedon mukaan Silja Serenade liikennöi Helsingin ja Riian välillä 8.1.2021 asti. Pyö­rä­mat­ka­pers­pek­tii­vis­tä harras toiveeni olisi tietenkin, että lai­vayh­teys Latviaan jatkuisi tämän jäl­keen­kin ja vakiin­tui­si osaksi normaalia tarjontaa. 

Innostuin uudesta lai­vayh­tey­des­tä myös siksi, että voisin vii­mein­kin ottaa selvää, mitä kaikkea Riian lähiym­pä­ris­tös­tä ehtii vii­kon­lo­pun aikana löytää. Viime kesänä pyöräilin Baltian maissa pidemmän kaavan kautta, mutta tuolloin ehdin Latviassa tutustua kunnolla ainoas­taan maan itäosiin. Nyt käsi­tyk­se­ni Latviasta pyö­räi­ly­maa­na täy­den­tyi­si entisestään. 

Kokosin tähän artik­ke­liin tie­to­pa­ke­tin pyö­räi­lys­tä Riiassa ja Latviassa sekä tietenkin ohjeita sujuvaa meri­mat­kaa varten pyörän kanssa!

Lai­va­mat­ka Latviaan: vinkit lai­va­mat­kus­ta­mi­seen pyörän kanssa

 • Pyörä kulkee lai­va­mat­kan auto­kan­nel­la. Muista siis varata pyörälle paikka (5 €) varausta teh­des­sä­si “ajoneuvo”-kohdasta.
 • Matka Hel­sin­gis­tä Riikaan on suurin piirtein saman­mit­tai­nen kuin Tuk­hol­maan; lähtö on Hel­sin­gis­tä ilta­päi­väl­lä kello 16 ja perille Riikaan saavutaan aamu­päi­väl­lä klo 10:30.
 • Saavu satamaan ajoissa läh­tö­sel­vi­tys­tä varten! Aja pyöräsi autojen läh­tö­sel­vi­tyk­seen ja sen jälkeen hen­ki­lö­kun­nan ohjeita nou­dat­taen sisään auto­kan­nel­le. Silja Serenaden käyt­tä­mis­tä satamista sekä Helsingin Olym­pia­ter­mi­naa­li että Riian mat­kus­ta­ja­sa­ta­ma ovat pyö­räi­li­jän näkö­kul­mas­ta helppoja ja yksin­ker­tai­sia ter­mi­naa­le­ja, sillä matka läh­tö­sel­vi­tyk­ses­tä laivaan on lyhyt ja suo­ra­vii­vai­nen, eikä lai­vas­ta­kaan oikein voi erehtyä. 
 • Autojen seassa ajaminen saattaa jännittää, mutta ainakin oma koke­muk­se­ni on, että sata­ma­hen­ki­lö­kun­ta huomioi pyö­räi­li­jöi­den tur­val­li­suu­des­ta hyvin. Ei siis syytä huoleen!
 • Auto­kan­nel­la jätä pyöräsi hen­ki­lö­kun­nan ohjeis­ta­maan paikkaan. Eri laivoissa pyörien pysä­köin­ti- ja kiin­nit­tä­mis­käy­tän­nöt voivat hieman vaihdella. Silja Sere­na­del­la pyörien kiin­nit­tä­mi­seen oli tarjolla kuor­ma­lii­no­ja, joiden avulla pyörä on helppo sitoa kiinni tukevasti seinään. 
 • Muista ottaa pyörästä ja pyö­rä­lau­kuis­ta mukaan hyttiisi kaikki tar­vit­se­ma­si. Auto­kan­nel­le ei pääse matkan aikana. 
 • Nauti meri­mat­kas­ta!
Itselleni se upein elämys lai­va­mat­koil­la on aina meri.
 • Kun laiva saapuu mää­rän­pää­hän, mene auto­kan­nel­le hyvissä ajoin, jotta olet valmiina ajamaan pyörän ulos laivasta heti sen saavuttua. Riian-reitillä auto­kan­nel­le pääsee 30 minuuttia ennen saa­pu­mis­ta satamaan.
 • Riian satama sijaitsee Väinäjoen (eli Daugavan) varrella, lyhyen matkan päässä ydin­kes­kus­tas­sa. Joen­ran­taa pitkin kulkee pyörätie. Pyörällä keskustan saavuttaa hetkessä. Koska pyö­räi­li­jät pääsevät yleensä laivasta ulos ensim­mäis­ten joukossa, olet kau­pun­gis­sa tut­ki­mus­mat­kai­le­mas­sa siinä vaiheessa, kun viimeiset vielä jonot­ta­vat ulos laivasta…

Pyö­räi­ly­vink­ke­jä Riikaan

 • Pyöräily on erin­omai­nen tapa tutustua Riikaan (kuten niin moneen muuhunkin paikkaan!), sillä nopeassa ajassa pystyt kattamaan laajoja alueita. Pyöräily on Riiassa helppoa, sillä mäkiä kau­pun­gis­ta ei löydy. Ylämäkiä kohtaa lähinnä siltoja ylittäessään.
 • Vaikka Riika ei olekaan pyö­räi­ly­kult­tuu­ril­taan tai ‑infral­taan Amsterdam tai Köö­pen­ha­mi­na, ovat pyö­räi­li­jät samoin kuin myös pyö­rä­kais­tat ja ‑tiet yhä ene­ne­vis­sä määrin osa kau­pun­ki­ku­vaa. Erona moniin muihin kau­pun­kei­hin Riiassa myös jal­ka­käy­tä­vil­lä pyöräily on sallittu, mikäli muuta pyö­räi­ly­väy­lää ei ole tarjolla.
 • Pyö­räi­ly­ko­ke­mus vaihtelee suuresti sen mukaan missäpäin kaupunkia liikkuu: tietyissä osissa kaupunkia liikenne on stres­saa­vam­paa, kun taas toisissa kau­pun­gi­no­sis­sa kadut ovat hiljaisia ja lähes tyhjiä.
 • Tur­val­li­suus­asiois­sa kannattaa käyttää tervettä järkeä kuten missä tahansa suur­kau­pun­gis­sa. Ole varo­vai­nen lii­ken­tees­sä ja noudata lii­ken­ne­sään­tö­jä, lukitse aina pyöräsi ja mieti hieman, minne sen jätät. 
Pyörätiet ja ‑kaistat ovat yleis­ty­neet Riiassa hil­jal­leen, mutta kaik­kial­la niitä ei edel­leen­kään ole.
 • Jos mukanasi ei ole omaa pyörää, voit myös vuokrata pyörän paikan päältä. Pyöriä vuokraa koh­tuu­hin­taan esi­mer­kik­si Riga Explorers Clubin alla toimiva Riga Bike Tours, jonka liike löytyy Van­has­ta­kau­pun­gis­ta. Heiltä löytyy myös pyö­räi­ly­kart­to­ja sekä asian­tun­te­mus­ta ja vinkkejä, joiden avulla pääset hyvin oma­toi­mi­sen kau­pun­ki­kier­rok­sen alkuun.
 • Osallistu pyö­räi­ly­kier­rok­sel­le! Riga Bike Tours järjestää päi­vit­täin opas­tet­tu­ja kau­pun­ki­kier­rok­sia, joiden hinta (20 €) kattaa myös lai­na­pol­ku­pyö­rän. Päi­vit­täi­set pyö­räi­ly­kier­rok­set esit­te­le­vät niin kaupungin kau­neim­pia kuin rosoi­sem­pia­kin osia, klassisia näh­tä­vyyk­siä ja huonommin tun­net­tu­ja salai­suuk­sia. Näiden vakio­kier­ros­ten lisäksi tarjolla on myös kus­to­moi­tu­ja ja temaat­ti­sia kier­rok­sia, joilla voi kiin­nos­tuk­sen­sa mukaan syventyä vaikkapa kaupungin neu­vos­to­men­nei­syy­teen tai jugend-arkkitehtuuriin. 
Riga Bike Toursin ja Riga Explorers Clubin liike löytyy Riian Vanhastakaupungista. 
Riga Bike Toursin Artur­sil­la on kahdeksan vuoden kokemus pyö­räi­ly­kier­ros­ten opas­ta­mi­ses­ta. Tässä olemme sata­mas­ta­kin näkyvällä Ķīpsalan saarella. 

Minne Riiassa kannattaa pyöräillä?

Van­ha­kau­pun­ki Riiassa on hieno, mutta pyörällä kau­pun­gis­sa ehtii nähdä paljon muutakin…
Daugava, eli suo­ma­lai­sit­tain Väinäjoki, kannattaa ylittää, jos haluaa löytää toi­sen­lai­sen Riian.
 • Mene joen toiselle puolelle! Älä tyydy Riiassa pelkkään Van­haan­kau­pun­kiin tai ydin­kes­kus­taan. Riiasta saa enemmän irti varsinkin, jos ylittää joen ja tutustuu myös Väinäjoen toisella puolella sijait­se­viin naa­pu­rus­toi­hin. Pār­dau­ga­va, eli kir­jai­mel­li­ses­ti “Väinäjoen toinen puoli”, on mie­len­kiin­toi­nen yhdis­tel­mä neu­vos­toai­kai­sia monu­ment­te­ja, hurmaavia, vanhoja puu­ta­loa­luei­ta (kuten Āgens­kalns) ja kaikkea siltä väliltä. 
 • Kannattaa myös ehdot­to­mas­ti käydä sata­maan­kin näkyvällä Ķīpsalan saarella. Vehreältä saarelta löytyy muku­la­ki­vi­ka­tu­ja, puisia jugend-taloja ja hiek­ka­ran­ta. Saaresta, josta maata myytiin vielä 90-luvulla pilk­ka­hin­taan, on tullut yksi kaupungin kal­leim­mis­ta alueista. Kont­ras­tit ovat melkoisia, kun rin­nak­kain asuvat niin kaupungin köyhät kuin mil­jo­nää­rit ja diplomaatit.
 • Tutustu Riian katu­tai­tee­seen! Pyöräily on mainio tapa tutustua myös ympäri kaupunkia ripo­tel­tui­hin katu­tai­de­teok­siin. Kävellen tai julkisia käyttäen katu­tai­de­suun­ni­tus Riiassa veisi huo­mat­ta­van kauemmin aikaa, kun taas pyörällä voi lyhyessä ajassa kiertää huo­mat­ta­van määrän teoksia. Vinkkejä kiin­nos­ta­vim­pien katu­tai­de­koh­tei­den sijain­neis­ta löytää esi­mer­kik­si täältä ja täältä. Tallinas kvartāls, eli Tal­lin­nan­ka­dun kortteli, on yksi tutus­tu­mi­sen arvoi­sis­ta katu­tai­de­kes­kit­ty­mis­tä, josta katu­tai­de­bon­ga­ri löytää myös luke­mat­to­mia street food ‑ravin­to­loi­ta, viih­tyi­siä terasseja ja toisinaan myös live-keikkoja ja muuta pöhinää.
 • Mezaparks keskustan poh­jois­puo­lel­la on laaja puis­toa­lue, kaupungin kuuluisin viheralue, jossa voi nauttia niin metsistä, järvestä kuin kauniista vanhoista rakennuksista. 
Neu­vos­toai­kai­sel­la Voiton monu­men­til­la kasvaa tätä nykyä rik­ka­ruo­ho­ja, mutta kaupungin venä­läis­väes­tö kokoontuu sen luona yhä juh­lis­ta­mas­sa 9. tou­ko­kuu­ta voiton päivää.
Varhaisen teat­te­ri­joh­ta­ja Eduard Smilgin eksent­ri­nen ja ylen­palt­ti­nen kotitalo, jossa toimii tätä nykyä teatterimuseo.
Vain lyhyen pyö­rä­mat­kan päässä Riian ydin­kes­kus­tas­sa sijait­se­val­la Āgens­kaln­sin sym­paat­ti­sel­la puu­ta­loa­lu­eel­la pääl­lys­te­tyt tiet eivät vielä ole itsestäänselvyys.
Muinais-lat­via­lai­sil­la paka­na­sym­bo­leil­la kai­ver­ret­tu puu Pār­dau­ga­vas­sa sijait­se­vas­sa puistossa. Paka­na­sym­bo­lit ovat nousseet Latviassa suureen suosioon ja ovat tätä nykyä muun muassa yksi suo­si­tuim­mis­ta tatuointiaiheista.
Hieman rapis­tu­nut Jugend-puutalo Ķīpsalan saarella.
Orto­dok­si­kirk­ko Āgenskalnsissa.
“Aurinko, ukkonen, Väinäjoki” on yksi Riian kuu­lui­sim­mis­ta katu­tai­de­teok­sis­ta ja kooltaan Baltian maiden suurin muraali. Teos sijaitsee Riian kes­kus­tas­sa osoit­tees­sa Tallinas iela 48.

Koh­de­vink­ke­jä muualle Latviaan

 • Jurmalan ranta- ja huvi­la­kau­pun­ki on klassinen pyö­räi­ly­koh­de 30 kilo­met­rin päässä Riiasta. Pyörä on mainio tapa tutustua Jurmalaan, sillä suurin osa vie­rai­li­jois­ta jää ranta-alueen alku­pää­hän — pyö­räi­li­jä pääsee helposti pidem­mäl­le! Läheisen sijain­tin­sa vuoksi Jurmala on mainio päi­vä­ret­ki­koh­de Riiasta. Koska Jurmalaan kulkee myös juna, voi matkan kulkea tar­vit­taes­sa osittain myös kiskoja pitkin. 
 • Jos luon­toe­lä­myk­set kiin­nos­ta­vat, kannattaa jatkaa Jur­ma­las­ta vielä hieman eteenpäin Kemerin kan­sal­lis­puis­toon, josta löytää Latvian hui­keim­mat suomaisemat.
 • Toinen melko nopeasti Riiasta tavoi­tet­ta­vis­sa oleva kohde on Gaujan kan­sal­lis­puis­to. Gaujassa on luonnon lisäksi mah­dol­li­suus tutustua myös useisiin kau­nii­siin his­to­rial­li­siin kyliin ja kau­pun­kei­hin, kuten Siguldaan, Ligatneen ja Cesisiin. Alueella on myös vai­kut­ta­via kes­kiai­kai­sia linnoja sekä Gutmana ala, Baltian maiden suurin luola. Riiasta pääsee moniin Gaujan alueen kau­pun­kei­hin myös junalla. Lue täältä blo­gi­jut­tu Gaujan kansallispuistosta!
 • Jos aikaa on enemmän ja mielii kauemmas, Keski-Latvian ylän­kö­alu­eel­la suo­sit­tu­ja pyö­räi­ly­koh­tei­ta ovat muun muassa Madonan ja Cesvainen kult­tuu­ri­his­to­rial­li­ses­ti arvokkaat kaupungit. Itä-Latvia eli Latgallia on vähemmän vierailtu alue, mutta se ei tarkoita, etteikö sinne kan­nat­tai­si silti mennä! Pyöräilin Itä-Latvian halki kesällä 2019 reittiä AluksneRezekneRaznan kan­sal­lis­puis­toAglomaDau­gav­pils, ja pidin alueesta kovasti. Moni on kehunut myös Latvian län­si­ran­nik­koa, ja se siintää omassa mie­les­sä­ni seuraavan Latvian matkan toden­nä­köi­se­nä kohteena. 
Razna-järvi Itä-Latviassa

Pyö­räi­ly­rei­tit ja ‑kartat

 • Latviassa on runsaasti pyö­räi­ly­reit­te­jä — ainakin kartalla. Käy­tän­nös­sä olen Latviassa pyö­räil­les­sä­ni nähnyt reiteistä kertovia tien­viit­to­ja ani harvoin. Esi­mer­kik­si viime vuonna pyöräilin Itä-Latviassa Razna-järven ympä­ris­tös­sä, mutta vasta myöhemmin pyö­räi­ly­kar­tan löy­det­tyä­ni opin, että kulkemani tiet kuuluivat itse asiassa viral­li­seen Razna-järven pyöräilyreittiin!
 • Pohjois-Latviaa ja Etelä-Viroa kiertää puo­les­taan Tour de LatEst. Latviassa reitti kulkee muun muassa Gaujan kan­sal­lis­puis­ton läpi. 

Usein kysyttyä Latviassa pyöräilystä

Tiet ja liikenneolosuhteet

 • Teiden kunnosta on hankala tehdä yleis­tyk­siä, sillä olen ajanut Latviassa niin erin­omai­sen sileillä kuin äärim­mäi­sen pääl­lys­te­vau­rioi­sil­la­kin teillä. Viroon ver­rat­tu­na teiden laatu on kes­ki­mää­rin huonompi, mutta kyllä Lat­vias­ta­kin löytää paljon ajo­kel­poi­sia teitä. Koke­muk­se­ni pohjalta voisin ehkä yleistää, että Riian ja Gaujan seuduilla tiet ovat kes­ki­mää­rin parem­mas­sa kunnossa kuin Itä-Latvian syr­jäi­sel­lä maa­seu­dul­la, mutta yllät­tää­kö tämä ketään? Etenkin syvem­mäl­lä maa­seu­dul­la kannattaa varautua siihen, että pääteitä lukuun ottamatta sorateitä on paljon. 
 • Teiden kuntoa enemmän itselleni on aiheut­ta­nut pään­vai­vaa lat­via­lai­nen lii­ken­ne­kult­tuu­ri. Etenkin vas­tak­kai­sel­ta kaistalta tulevien autoi­li­joi­den yllät­tä­vät ohitukset ovat aiheut­ta­neet yli­mää­räi­siä sydä­men­ty­ky­tyk­siä kerran jos toisenkin. Tämä on inhot­ta­vaa etenkin jos piennar on kapea, olematon tai huonokuntoinen. 
 • Vaikka lii­ken­neo­lo­suh­teet eivät aina olekaan täy­del­li­set, koke­muk­se­ni Latviassa pyö­räi­lys­tä ovat kuitenkin pääosin hyviä. Stres­saa­via tilan­tei­ta voi vältellä valit­se­mal­la rau­hal­li­sem­pia teitä ras­kaam­min liik­ken­nöi­ty­jen pää­väy­lien sijaan.
 • Navi­goin­nin osalta on hyvä huomata, että Baltian maissa, mukaan lukien Latviassa, Google Maps ei anna pyö­rä­reit­ti­suo­si­tuk­sia. Mikäli käyttää siis Google Mapsia, on sitä käyt­täes­sään on syytä tutkia huolella sekä auto- että jalan­kul­ku­rei­tit ja tehdä valin­tan­sa tilanteen mukaan niiden pohjalta. 

Pyörän kul­jet­ta­mi­nen junassa

 • Latviassa pyörien kul­jet­ta­mi­nen on sallittua junissa. Pyörien kul­je­tuk­seen tar­koi­tet­tu vaunu on merkitty erikseen, ja yleensä se on junan ensim­mäi­nen tai viimeinen vaunu. 
 • Junalippu kannattaa ostaa etukäteen, sillä kon­duk­töö­ril­tä ostet­taes­sa lipun hinta nousee 20 pro­sen­til­la. Kon­duk­töö­ril­tä junalipun voi ostaa ainoas­taan käteisellä.
 • Pyörän kul­jet­ta­mi­ses­ta junassa joutuu pulit­ta­maan yli­mää­räi­sen mat­ka­ta­va­ra­mak­sun. Lat­via­lais­ten juna­lip­pu­jen hinnat ovat kuitenkin varsin huokeita, joten pyö­rän­kään kanssa juna­mat­kus­ta­mi­nen ei tule kalliiksi. Esi­mer­kik­si reilun tunnin mittainen junamatka Riiasta Siguldaan maksoi pyörän kanssa yhteensä 2,73 €.
 • Pyö­rä­mat­kai­li­jan kannalta raskain vaihe juna­mat­kas­sa on yleensä pyörän nos­ta­mi­nen junaan. Junat ovat peräisin neu­vos­toa­joil­ta ja mata­la­lat­tia­vau­nuis­ta ei Latviassa ole kuul­tu­kaan. Niinpä pyö­rä­lau­kuil­la varus­te­tun pyörän pun­ner­ta­mi­nen ylös junaan jyrkkiä portaita pitkin käy jo pienestä voi­mat­ree­nis­tä. Mikäli tilanne tuntuu epä­toi­voi­sel­ta, kannattaa pyytää apua.

Luonnossa lei­riy­ty­mi­nen

Pyörälaukku Ortlieb Handlebar Pack
Ret­ki­pyö­rä kylpee aamuau­rin­gos­sa jossain Itä-Latviassa tien­var­si­pusi­kos­sa nukutun yön jälkeen.

Tutustu tarkemmin Helsinki — Riika ‑lai­va­mat­koi­hin ja varaa oma matkasi Tallink Siljan sivuilla!

Buukkaa paikkasi opas­te­tul­ta pyö­räi­ly­kier­rok­sel­ta tai vuokraa pyörä matkasi ajaksi Riga Bike Toursin sivuilta!

Lue täältä, mitä kaikkea Gaujan kan­sal­lis­puis­tos­sa voi kokea!

Oletko jo kokeillut lai­va­mat­kaa Riikaan? Kiin­nos­taa­ko Latviassa pyöräily, ja millaisen pyö­rä­mat­kan siellä mieluiten tekisit? Herääkö Latviasta muita kysy­myk­siä pyö­rä­mat­ka­koh­tee­na? Jaa alla toki myös omat pyö­räi­ly­ko­ke­muk­se­si Latviasta!

16 comments
 1. Hyvä kirjoitus, eipä olisi tullut itselle mieleen ottaa pol­ku­pyö­rää tuol­lai­seen lai­va­reis­suun. Eikä ollut edes kallista siis.

  1. Joo, laiva + pyörä on hyvä yhdis­tel­mä! Ekaa kertaa, kun otin Tallinnan mukaan, olin ihan että wow, kun hetki saa­pu­mi­sen jälkeen olin jo pyö­räil­lyt jollekin kauniille rannalle. Ja tosiaan, ei ole kallistakaan!

 2. Sama ajatus kuin maa­pal­loi­li­jal­la: olen mennyt pyörällä Ahve­nan­maal­le ja Ruotsiin, miksi ei Bal­ti­aan­kin. Täytyypä laittaa har­kin­taan. Ainoas­taan varkaudet huolettaa… Puo­la­lai­nen ystäväni käski Puolassa ottaa jopa sateen­var­jon kaup­pa­käyn­nin ajaksi mukaan, ei kuulemma olisi pala­tes­sam­me siinä…

  1. Joo, Riika on kyllä kivaa vaihtelua perin­tei­seen ris­tei­ly­tar­jon­taan. Kannattaa olla varo­vai­nen omai­suu­ten­sa kanssa, mutta oon nyt pariin otteeseen käynyt Latviassa pyörän kanssa ja tallella on edelleen, eli ei nyt mikään ihan Villi Länsi (tai siis itä) tuo Baltia ole 🙂 Toki kunnon lukko ja ja harkinta sen suhteen mihin jättää, on tärkeää. Riippuu varmasti myös pyörästä, että kuinka hou­kut­te­le­va on voroille.

 3. The author of this blog stayed two nights at our nature retreat glamping site in the Gauja National Park called Wild’ness Retreat and Studio. We very much liked the idea of what she was doing and we hope to have more like-minded tra­vel­lers visit our place — https://www.wildnesscollective.com/

  1. Hi Yvonne and greetings to Latvia!

   Yvonne’s retreat is indeed amazing place and you can read more about in the up-coming article on Gauja National Park.

 4. Ulko­mail­la kau­pun­ki­mat­koil­la ei ole tullut vuo­krat­tua pyörää kuin Japanissa Kiotossa ja siellä oli kyllä kätevää liikkua pyörällä! Pitäisi muistaa tämä mah­dol­li­suus useam­min­kin. Pyörällä pääsee kätevästi paikasta toiseen ja samalla näkee kaupunkia laa­jem­mal­ta alueelta.

  1. Joo, pyöräily on kätevä tapa tutustua uusiin paik­koi­hin, vaikkei var­si­nai­nen pyö­rä­mat­kai­li­ja olisikaan. 🙂

 5. Pyö­rä­mat­ko­ja en olekaan vielä tehnyt, mutta tämän pos­tauk­sen ins­pi­roi­ma­na pitääkin pistää korvan taa! Siinä näkee varmasti paljon sellaista, mitä ei kävellen/eri kul­ku­vä­li­neil­lä näe/koe. Ihania kuvia 🙂

  1. Kiitos kom­men­tis­ta, Jenna! Kiva, jos ins­pi­roi­duit ja jos joku kerta vielä kokei­let­kin pyöräilyn yhdis­tä­mis­tä reis­sui­hin. Suosittelen 🙂

 6. Minua onkin kiin­nos­ta­nut, miten käytännön asiat menevät, kun matkustaa laivalla pyörän kanssa. Kiitos siis vinkeistä! Latviakin voisi olla ihan mie­len­kiin­toi­nen kohde.

  1. Hyvä, että postaus oli hyö­dyl­li­nen! Ensim­mäi­nen kerta pyörän kanssa laivalla voi tuntua hieman jän­nit­tä­väl­tä, mutta omat koke­muk­se­ni ovat olleet posi­tii­vi­sia ja laiva ollut osa useita pyörämatkoja 🙂

 7. Tämähän oli tosi mie­len­kiin­toi­nen idea! Minäkin olin innois­sa­ni, että tällainen uusi reitti on tullut. Olen käynyt todella kauan sitten kerran Riiassa, ja mie­lel­lä­ni kävisin uudel­leen­kin. Tänä kesänä vali­tet­ta­vas­ti ei vaan päästy.

  1. Joo, minunkin mie­les­tä­ni tämä reitti toi mukavaa vaihtelua tavan­omai­seen tar­jon­taan. Toi­vot­ta­vas­ti pysyy valikoimassa!

 8. Mie­len­kiin­toi­nen vaih­toeh­to olla liik­keel­lä pyörällä Latviassa! Nyt kun tämä Riian ris­tei­ly­reit­ti on voimassa, niin tämähän on varsin hyvä idea.

  Muksujen kanssa auto puo­les­taan oli erin­omai­nen valinta Riikaan. Sillä tuli nähtyä kanssa mukavasti paikkoja eli kyllä auto ja pyörä ovat erin­omai­sia reis­su­vä­li­nei­tä molemmat. Itse olisin kaivannut fillaria Miera ielan baa­ri­kier­rok­sel­la, mitä pai­kal­li­set pyörien kanssa innolla tutkivat. https://kohteenamaailma.fi/eurooppa/top10-tekemista-riiassa-nahtavyydet-ja-vinkit-riikaan/

  1. Joo, pyörällä ehtii enemmän kuin pel­käs­tään jalkaisin, ja sopii hyvin kul­ku­pe­lik­si kau­pun­kiin tutus­tu­mi­seen vaikka itseään ei var­si­nai­ses­ti pyö­rä­mat­kai­li­jak­si miel­täi­si­kään. Ymmärrän kyllä, että lap­si­per­hee­nä autoi­lus­sa on myös omat etunsa 🙂

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue myös nämä!