Ensi­kos­ke­tus liu­ku­lu­mi­ken­kiin Keimiötunturilla

Liu­ku­lu­mi­ken­gät ovat viime vuosina nousseet suureen suosioon. Sain tilai­suu­den päästä kokei­le­maan niitä ja kat­sas­ta­maan samalla kauniin keväisen Kei­miö­tun­tu­rin. Millainen kokemus oli liu­ku­lu­mi­ken­kä­ret­ki keväthangilla? 

“Läh­de­tään­kö liu­ku­lu­mi­ken­käi­le­mään?” Ehdotus tuli yllättäen ja lyhyellä varoi­tusa­jal­la, mutta kuten aina, olin helposti hou­ku­tel­ta­vis­sa uusiin ulkoi­lu­ko­ke­muk­siin. Nyt kun oli kerran tilaisuus päästä kokei­le­maan liu­ku­lu­mi­ken­käi­lyä lai­na­va­rus­teil­la, ilmoit­tau­duin innois­sa­ni mukaan. Puolen tunnin päästä olinkin valmiina hyp­pää­mään Jennin ja Alician kyytiin kohti ret­ki­koh­det­tam­me Keimiötunturia.

Liu­ku­lu­mi­ken­gät — niin siis mitkä?

Jospas nyt ensin kuitenkin kerrataan, mil­lai­sis­ta ulkoi­lu­vä­li­neis­tä yli­pää­tään on kyse! 

Liu­ku­lu­mi­ken­kien nimen olen aina kokenut todella häm­men­tä­väk­si — suk­sil­ta­han ne ennem­min­kin näyttävät! Voisiko joku pliis siis keksiä niille äkkiä jonkun paremman nimen? 

Käyt­tö­omi­nai­suuk­sil­taan ne ovat toki jotain suksien ja lumi­ken­kien väliltä. Tarpeen tullen niillä voi tarpoa menemään samaan tyyliin kuin lumi­ken­gil­lä, mutta aivan yhtä hyvin niillä voi myös liukua lumella hiih­to­liik­kein. Niiden mark­ki­noi­daan yhdis­tä­vän erä­maa­suk­sien ja lumi­ken­kien parhaat puolet, ja siten mah­dol­lis­ta­van seik­kai­lut polkujen ja latujen ulkopuolelle.

Ulkoi­ses­ti liu­ku­lu­mi­ken­gät näyttävät tosiaan lähinnä paksuilta ja lyhyeh­köil­tä suksilta. Lumi­ken­kien tapaan niistä löytyy siteet, joihin saa ängettyä kengät kuin kengät, joten mitään erillisiä monoja ei ole tarpeen hankkia. Niiden pohjista ei kui­ten­kaan löydy lumi­ken­kien tapaan metal­li­sia piikkejä, vaan kiinteät pito­kar­vat, jotka auttavat nousemaan rinteitä ylöspäin. 

Meillä oli käytössä koti­mai­sen val­mis­ta­jan OAC:n Kar 147 ‑malliset liu­ku­lu­mi­ken­gät ja niiden kavereina Lekin sää­det­tä­vät sauvat. Ilman aiempaa liu­ku­lu­mi­ken­käi­ly­ko­ke­mus­ta minulla ei luon­nol­li­ses­ti­kaan ole min­kään­lais­ta asian­tun­te­mus­ta arvioida käytössä olleiden varus­tei­den omi­nai­suuk­sia sen kummemmin, mitään ver­tai­lu­koh­taa vas­taa­viin vem­pai­miin kun ei ole. Sen kuitenkin sanon heti suorilta, että visu­aa­li­ses­ti nämä korpein koris­tel­lut liu­ku­lu­mi­ken­gät hivelevät kyllä silmiäni! Nopean google­tuk­sen perus­teel­la OAC:n muutkin mallit ovat varsin tyylikkäitä.

Kei­miö­tun­tu­ri kutsuu

Ret­ki­päi­väm­me sää oli osin aurin­koi­nen, osin puo­li­pil­vi­nen ja lämpötila oli täpärästi plussan puolella. Ret­ki­koh­teem­me Kei­miö­tun­tu­ri sijaitsee Pallas-Ylläs­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­tos­sa, ja kohoaa 614 metrin kor­keu­teen. Nyt kun talviasun toista vuotta Muoniossa, tuntuu aika luk­suk­sel­ta, että lähi­luon­toon suun­tau­tu­vat päi­vä­ret­ket voi tehdä tuntureille!

Koska käy­tös­säm­me ollut aika rajoittui kahteen tuntiin ja välineet olivat vielä vähän tun­te­mat­to­mia, ret­ki­suun­ni­tel­mam­me oli varsin rento: men­täi­siin ylös niin pitkälle kuin ehdit­täi­siin ja sitten toivon mukaan pääs­täi­siin vielä alaskin.

Aloitimme retken Jeris­jär­ven­tien varrelta olevalta pieneltä park­ki­pai­kal­ta. Sieltä kolmen hengen ret­ki­kun­tam­me kapusi ensin välineet kai­na­los­sa ylös Tun­tu­ri­kei­miön loma­kes­kuk­sen pihaan, jonka kupeesta polut metsään ja tunturiin lähtevät. Laitomme liu­ku­lu­mi­ken­gät jalkaan, kiris­tim­me siteet ja säädimme lumi­ken­käi­ly­sau­vat sopivan pitui­sik­si. Kaikki tämä kävi helposti, ja pian olimmekin valmiit suun­taa­maan Kei­miö­tun­tu­rin rinteille.

Aloitimme hiihtäen keväi­sis­sä keleissä liuk­kaak­si jää­ty­neel­lä polulla. Tasai­sel­la tämä olikin hauskaa ja helppoa. Ylämäessä sileä ja liukas polku teki elämästä kuitenkin heti huo­mat­ta­vas­ti jän­nit­tä­väm­pää, sillä pitoa ei ollut nimek­si­kään ja tukeu­duim­me sauvoihin samalla epä­toi­voi­ses­ti nau­rah­del­len. Liu­ku­lu­mi­ken­gis­tä ei näissä olo­suh­teis­sa tosiaan liukua puuttunut. Harmi vaan, että liu­ku­mi­nen tuppasi tapahtua väärään suuntaan!

Nousu­joh­tei­sis­sa olo­suh­teis­sa eteenpäin ja ennen kaikkea ylöspäin pää­se­mi­nen oli välillä aika­mois­ta äher­tä­mis­tä, mutta umpi­han­gen puolella ete­ne­mi­nen sujui jäistä polkua paremmin. Sielläkin meno tosin aina välillä tökkäsi, kun suksi (tai siis liu­ku­lu­mi­ken­kä…) jäi koko pituu­del­taan painavan nuos­ka­lu­men peittoon. Ylöspäin kapua­mi­nen oli kivaa, mutta samalla myös aika kuumaa puuhaa. Aika pian aloit­ta­mi­sen jälkeen reppuun joutivat niin pipo, kevyt hiih­to­tak­ki kuin hans­kat­kin turhaan hiostamasta.

Maa­lis­kui­ses­sa metsässä tuli mietittyä, että otol­li­sem­mat olo­suh­teet tälle retkelle olisivat olleet ehkä hieman aiemmin talvella, kun lumi oli vielä pehmeä ja upottavaa puuteria. Talvi lauhtui tänä vuonna jo hyvissä ajoin helmikuun puolella, ja nyt läm­pö­ti­lat olivat lähes päi­vit­täin nousseet nollaan tai plussan puolelle jo muutaman viikon ajan. Kelio­lo­suh­tei­den ohella metsä ei ollut enää muu­ten­kaan mikään winter won­der­land — tyk­ky­lu­met putosivat puista jo kauan aikaa sitten ja myös lumi oli menet­tä­nyt pak­kas­päi­vien loistonsa.

Nousu palkitsee myös liukulumikenkäilijän

Mitä ylemmäs etenimme, sitä nau­tin­nol­li­sem­mak­si homma muuttui. Rakastan yli­pää­tään sitä pientä reh­ki­mi­sen fiilistä, mikä ylämäissä aina tulee, mutta tällä kertaa myös olo­suh­teet paranivat eksponentiaalisesti. 

Puuston har­ve­tes­sa maisemat paranivat ja joka kerta taak­se­päin kat­soes­sa­ni Jeris­jär­vi näkyi mai­se­mas­sa yhä upeammin. Valon määrä lisääntyi, ja aurin­gon­pais­tees­sa alkoi lumikin hohtaa lumoa­vas­ti. Toisin kuin alempien rinteiden metsissä, täällä puurajan lähet­ty­vil­lä puusto oli edelleen osittain tykyn peitossa. Varjoisa ja karu metsä tuntui yhtäkkiä kovin kaukaiselta. 

Huo­kai­lim­me olo­suh­tei­den upeutta. Maisemat olivat mahtavat joka suuntaan. Etelässä avautui Jeris­jär­vi ja myös Ylläs erottui yllät­tä­vän hyvin. Poh­joi­ses­sa puo­les­taan näkyivät Pallaksen tai­an­omai­set kerot.

Alaspäin pääsee aina — vai pääseekö?

Jatkoimme matkaa vielä jonkin verran puurajan ylä­puo­lel­la avo­tun­tu­ris­sa, mutta sitten oli aika tunnustaa tosiasiat ja käy­tet­tä­vis­sä olevan ajan rajal­li­suus. Olimme käyt­tä­neet nousuun nyt tunnin, ja paluuseen meillä olisi käy­tet­tä­vis­sä toinen moinen.

Avo­tun­tu­rin rinteestä alaspäin las­ket­te­lu ei käy­tän­nös­sä sujunut aivan yhtä helposti kuin mitä teoriassa olisi voinut kuvitella. Sivusuun­nas­sa jäisellä rinteellä suksien hallinta ja suunnassa pitäminen tuntui mah­dot­to­mal­ta, suunta suoraan alas jyrkkää rinnettä pitkin tuntui taas vähän turhan hur­ja­päi­sel­tä. Liu­ku­lu­mi­ken­gät eivät hal­lit­ta­vuu­des­saan ja ohjat­ta­vuu­des­san vertaudu missään nimessä vaikkapa las­ket­te­lusuk­siin. Niinpä jäisellä ja kovalla rinteellä olo oli kuin Bambilla liuk­kaal­la jäällä — varsin lipsuva ja liukasteleva! 

Kun jyr­käh­kös­tä avo­tun­tu­rin rinteestä oli selvitty hieman alemmas, liu­ku­lu­mi­ken­gät pääsivät taas paremmin oikeuk­siin­sa. Loi­vem­mis­sa, peh­meäm­mis­sä ja sopivan avoimissa kohdissa alas vii­let­tä­mi­nen oli par­haim­mil­laan yhtä nautintoa. Olisipa tällaisia kohtia ollut enemmänkin!

Voisi ehkä kuvitella alaspäin menon olevan ylös kapua­mis­ta nopeampaa, mutta meiltä kului molempiin suuntiin aikaa tunti. Vaikka ylöspäin mentäessä vastassa olivat fysiikan lait, niin rinnettä pitkin pystyi lopulta mars­si­maan ylös melko vaivatta. Alemmas metsän puolelle mentäessä homma meni taas het­kit­täin hasar­dim­mak­si, kun rinteet jyrk­ke­ni­vät ja vastaan tuli yhä enemmän puita väis­tet­tä­väk­si, suksia oli vaikeampi hallita ja aikaa meni enemmän sopivien las­ku­lin­jo­jen etsi­mi­seen, kurssin muu­tok­siin ja tietysti myös pikku pyl­läh­te­lyi­hin. Jossain kohtaa toisen liu­ku­lu­mi­ken­gän side taisi myös päästä löys­ty­mään sen verran, että se irtosi jalastani kokonaan. Lop­pu­mat­kas­ta hieman jyrkemmän kohdan tullessa vastaan irrotin lopulta ne jalastani kokonaan ja laskin alas pyl­ly­mä­keä sukset ja sauvat kai­na­los­sa. Oli kyllä hauskaa sekin!

No, kan­nat­ti­ko?

Näin yhteen­ve­to­na voin todeta ensim­mäi­sen liu­ku­lu­mi­ken­kä­ret­ken olleen erittäin onnis­tu­nut irtiotto arjesta. Puitteet varsinkin ylempänä tun­tu­ris­sa olivat kerta kaikkisen upeat. Olo­suh­teet eivät ehkä paikoin olleet ne opti­maa­li­sim­mat juuri liu­ku­lu­mi­ken­kiä ajatellen, mutta pienet haasteet niiden hal­lin­nas­sa pakot­ti­vat kes­kit­ty­mään ja elämään hetkessä. 

Var­mas­ti­kin tehok­kaam­min matka olisi edennyt ihan perus lumi­ken­gil­lä, mutta toisaalta liu­ku­lu­mi­ken­gät toivat retkeen haus­kuut­ta ja jän­ni­tys­tä, joka olisi lumi­ken­gil­lä tar­po­mi­ses­ta jäänyt uupumaan. En nyt ihan heti ole lähdössä omia liu­ku­lu­mi­ken­kiä hank­ki­maan, mutta erittäin mie­lel­lä­ni kokei­li­sin liu­ku­lu­mi­ken­kiä uudes­taan­kin eri­lai­sis­sa maas­tois­sa ja lumi­ti­lan­teis­sa. Voin kuvitella, että varsinkin opti­mio­lo­suh­teis­sa liu­ku­lu­mi­ken­käi­ly voi olla hyvinkin kou­kut­ta­vaa toimintaa!

Nautin! Onnel­li­nen liu­ku­lu­mi­ken­käi­li­jä­hän se siellä! (kuva: @aliciavericel)

Kiitokset vielä ret­ki­seu­ras­ta ja ‑ideasta Jennille ja Alicialle — oli huippua!

Onko sinulla koke­muk­sia liu­ku­lu­mi­ken­gis­tä? Entä onko Kei­miö­tun­tu­ri tuttu? Kirjoita kom­ment­ti­si alle 🙂 

5 comments
  1. Olipa hyvin kir­joi­tet­tu juttu! Liu­ku­lu­mi­ken­gis­tä ei ole kokemusta, suksista ja lumi­ken­gis­tä kyllä, jollaiset itsel­tä­ni­kin löytyy. Olisihan se joskus hauskaa päästä noitakin kokei­le­maan. Kei­miö­tun­tu­ril­la­kaan ei ole ikinä tullut käytyä, vaikka paikka useasti on mielessä ollutkin, kun ollaan Lapissa oltu. Ehkäpä seuraavaksi…

  2. Liu­ku­lu­mi­ken­gis­tä ei ole itselläni mitään kokemusta ja ihan taval­li­set­kaan lumi­ken­gät ei ole ikinä olleet jalassani. Olikin kiva kuulla varsin kattava tarina ret­kes­tän­ne. Kuva olisi pitänyt olla myös tuosta pyllymäkisuudesta:)

  3. Liu­ku­lu­mi­ken­gis­tä ei ole kokemusta, mutta koro­na­vuo­si­na tuli sen verran mat­kail­tua koti-Suomessa — ja täällä Etelä-Suo­mes­sa­kin oli sen verran lunta, että pääsimme kokei­le­maan taval­lis­ta lumi­ken­käi­lyä. Onnistui ensi­ker­ta­lai­sil­ta­kin ihan hyvin ja jäi kyllä mieleen juttuna, jota tilai­suu­den tullen voisi joskus tehdä uudelleenkin!

  4. Liu­ku­lu­mi­ken­gis­tä ei oo kokemusta, mutta oon miettinyt, min­kä­lai­sia ne mahtaa oikein. Kiitos siis tästä koke­mus­ten jaosta! Ne on vissiin kuitenkin sen verran nor­mi­suk­sia leveämmät, ettei mihinkään hiih­to­la­dul­le voi niillä eksyä? 😀 Ei sillä, että sinne eksyisin.. Nämä olis hyvät esim mökille järven jäälle missä ei oo latuja.

  5. Kiitos ker­touk­ses­ta ja ihan uudesta asiasta, liu­ku­lu­mi­ken­käi­lys­tä! Nor­mi­suk­sil­la on hiihdetty ja kerran työ­hy­vin­voin­tiin liittyen myös lumi­ken­käil­tiin, mutta tämä taitaa olla taas jotain muuta. Ker­to­muk­se­si perus­teel­la lumi­ken­gät tai­tai­si­vat minulla olla ensi­si­jai­ses­ti käytössä, jos suksia ei käytettäisi.
    Juha

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *