Esittely

Kun ensi kertaa kohtasin maasta toiseen polkevia pit­kän­mat­kan­pyö­räi­li­jöi­tä, en olisi ikinä voinut kuvitella tekeväni itse jotain saman­kal­tais­ta. Olin kyllä ahkera arki­pyö­räi­li­jä jo tuolloin, mutta silti heidän tekonsa tuntuivat käsi­tys­ky­vyn ylit­tä­vil­tä, kun ver­tai­lu­poh­ja­na olivat omat, tuossa vaiheessa ehkä Hel­sin­gis­tä Vantaalle ulottuvat polkaisuni. 

Vuosien saatossa tilanne on hieman muuttunut. Jos nykyään vaikutan olevani muissa maa­il­mois­sa, suun­nit­te­len suurella toden­nä­köi­syy­del­lä seuraavaa pyö­rä­mat­kaa­ni. Olen kul­ku­ri­luon­ne, joka on suhannut ympäri maailmaa koko aikui­si­kän­sä kai­ken­lai­sil­la kul­ku­pe­leil­lä. Pyö­rä­mat­kai­lu on kuitenkin viime vuosina vienyt sydämeni. 

Nautin aja­tuk­ses­ta, että liikun lihas­voi­min. Vauhti on juuri sopiva — sellainen, että sielu pysyy mukana. Suhde ympä­ris­töön on välitön, mikä olo­suh­teis­ta riippuen voi olla joko ihana tai kamala asia. Pitkät päivät ulkona reip­pail­les­sa tekevät olosta elin­voi­mai­sen. Lisäksi minua kiehtoo omien rajojen kokeilu ja vastaan tulevien haas­tei­den selättäminen. 

Matkani eivät tyy­pil­li­ses­ti ole kilo­met­ri­ki­so­ja, vaan spon­taa­ne­ja seik­kai­lu­ja, joilla harvoin aamulla tiedän missä seu­raa­va­na yönä nukun. Suosin kevyitä kan­ta­muk­sia ja selviydyn pienellä bud­je­til­la. Ja kuten joku tuttu joskus sanoin, on minulla “taipumus päätyä mie­len­kiin­toi­siin tilan­tei­siin.” Super­voi­ma sekin!

Tässä blogissa doku­men­toin pyö­rä­seik­kai­lui­ta­ni lyhyistä päivä- ja vii­kon­lop­pu­ret­kis­tä pidempiin, useita maita käsit­tä­viin odys­seioi­hin. Sisäl­löl­li­ses­ti blogi käsittää kaikkea hikisistä reis­su­fii­lik­sis­tä infor­ma­tii­vi­siin varuste-esit­te­lyi­hin. Kirjoitan pyö­rä­mat­kai­li­jan näkö­kul­mas­ta, mutta koh­de­vink­kien osalta blogini palvelee myös muilla tavoin matkustavia.

Kyseessä on into­hi­mo­pro­jek­ti­ni, mutta toivon sen ins­pi­roi­van ja hyö­dyt­tä­vän myös muita aiheesta kiin­nos­tu­nei­ta. Jos joku roh­kais­tuu lähtemään ensim­mäi­sel­le pyö­rä­ret­kel­leen blogini innoit­ta­ma­na, olen onnistunut.

Pol­ke­mi­siin!