Pyhä-Näsi: Pyö­rä­mat­kal­le Järvien reitille

PyhäNäsi pyöräreitti pyörä laiturilla järvimaisemassa

Kau­pal­li­nen yhteistyö: Visit Tampere ja Lakes­pe­rience ‑hanke

Olipa kerran kaksi kuru­lais­ta ret­ki­pyö­räi­li­jää, jotka kiersivät polkien Keski-Euroopan pyö­rä­reit­te­jä. Mat­koil­taan Pir­kan­maal­le palat­tu­aan he kat­se­li­vat omaa koti­seu­tu­aan uudessa valossa: olisiko täälläkin poten­ti­aa­lia pyö­rä­mat­kai­lul­le? Ajatus kantautui hil­jal­leen myös muiden pai­kal­lis­ten korviin ja niin idea pyö­rä­mat­kai­lu­rei­teis­tä kauniisti kum­pui­le­vis­sa jär­vi­mai­se­mis­sa lähti hil­jal­leen itämään. *

Nyt kym­me­ni­sen vuotta myöhemmin Pyhä-Näsi – Järvien reitti on pitkälle kehitetty pyö­rä­mat­kai­lu­rei­tis­tö ja ‑pal­ve­lu­ver­kos­to. Se kattaa kahdeksan pyö­räi­ly­reit­tiä, jotka kiertävät nimensä mukai­ses­ti kahta Tampereen seudun val­ta­ve­sis­töä, Pyhä­jär­veä ja Näsi­jär­veä. Reittien varrelta löytyy kaikkea kan­sal­lis­puis­tois­ta ja savusau­nois­ta kan­sain­vä­li­sen tason taidemuseoihin.

Järvet ja pyörät — a winning com­bi­na­tion! Kuva: Emiliano Ver­rocc­hio

Reittejä riittää moneen makuun, sillä lyhin niistä on 30 kilo­met­ria pitkä, pisin yli 310 kilo­met­ria. Kun Visit Tam­pe­reel­ta kyseltiin, minkä Pyhä-Näsi ‑reiteistä olisin kiin­nos­tu­nut koea­ja­maan, valintani oli helppo. Halusin kiertää koko Näsi­jär­ven, eli valitsin ura­koi­ta­vak­se­ni reitistön pisimmän vaih­toeh­don, Karhunkaatajan.

Näsi-reittejä ovat koko järven kiertävä Kar­hun­kaa­ta­ja (310 km), järven eteläosan kiertävä Rantatie (145 km) ja poh­jois­osan kiertävä Patruunan polku (150 km).
Pyhä-reittejä ovat Mai­se­ma­reit­ti (30 km, sininen), Pikku-Vanaja (45 km, tum­man­vih­reä), Roine (75 km, vaa­lean­vih­reä), Laukko (110 km, min­tun­vih­reä) ja Vaeltaja (170 km, punainen). Juna-asemia reittien varrelta löytyy Tampereen lisäksi Lem­pää­läs­tä ja Toijalasta.

Pyö­rä­mat­kan suunnittelu

Pyhä-Näsi ‑matkani poikkesi tyy­pil­li­sis­tä reis­suis­ta­ni siinä, että en lähtenyt matkaan yksin. Mat­ka­seu­rak­se­ni Tam­pe­reel­ta Vilp­pu­laan asti liittyisi Emiliano, eli Emppu, jolle delegoin näiden päivien osalta valo­ku­vaus­vas­tuun. Loput neljä päivää polkisin yksin.

Matka oli myös muilta läh­tö­koh­dil­taan hieman erilainen: blogiani yhtään enemmän lukeneet ovat varmaan jo havain­neet, että pyö­rä­mat­ko­ja­ni kuvaa usein enemmän spon­taa­nius kuin suun­ni­tel­mal­li­suus. Tällä kertaa matkan luonne kuitenkin vaati stra­te­gi­sem­paa otetta. Tar­koi­tuk­se­ni oli kuitenkin reitin lisäksi testata myös sen varrelta löytyviä pal­ve­lui­ta, joten tarkka aika­tau­lu­tus sekä yö- ja ruo­ka­paik­ko­jen valinta etukäteen oli välttämätöntä.

Onneksi suun­nit­te­luun on kuitenkin tarjolla mainio apuväline: PyhäNäsin sivuilta löytyvä kart­ta­työ­ka­lu, josta on helppo ruksia näkyviin kaikki reitin varrelle osuvat palvelut ravin­to­lois­ta ja maja­ta­lois­ta näh­tä­vyyk­siin ja saunoihin. 

Lisäksi tilasin sivuston kautta myös postitse kotiin toi­mi­te­tun pape­ri­kar­tan, joka kulki mukana koko matkan ajan navi­goin­nin tukena. Pape­ri­kart­ta osoit­tau­tui käteväksi eri­tyi­ses­ti sen vuoksi, että siihen oli erikseen merkitty reitin varrelta löytyvät soratieosuudet.

PyhäNäsi paperikartta
PyhäNäsin verk­ko­si­vuil­ta löytyy kätevä kart­ta­työ­ka­lu pyö­rä­mat­kan suun­nit­te­luun. Lisäksi sivuilta voi ladata tai tilata pape­ri­kar­tan. Jokaisen reitin voi myös ladata sivus­tol­ta gpx-tiedostona.

Päi­väe­tap­pien suun­nit­te­lus­sa joh­to­täh­ti­nä toimivat majoi­tus­ten ja ruo­ka­paik­ko­jen sijainnit. Muuten ainoa mer­kit­tä­vä rajoite oli, että Empun pitäisi päästä matkan varrelta pyörineen vai­vat­to­mas­ti takaisin Hel­sin­kiin. Siten matkan tuli hänen osaltaan päättyä Vilp­pu­laan, jossa sijaitsee Näsi-reittien osalta ainoa juna-asema Tampereen lisäksi, ja etapit piti suun­ni­tel­la sen mukaisesti.

Kar­hun­kaa­ta­jan pystyisi peri­aat­tees­sa tah­koa­maan muu­ta­mas­sa päivässä, mutta itse halusin varata aikaa ja tutustua paik­koi­hin matkan varrella kunnolla ja esi­mer­kik­si viettää koko­nai­sen päivän Hel­ve­tin­jär­ven kan­sal­lis­puis­tos­sa vaellellen. 

Jäl­ki­kä­teen voin todeta tämän olleen oikea strategia. Varsinkin jos vierailee reitin alueella ensi kertaa, kohtaa vää­jää­mät­tä niin paljon kauniita ja kiin­nos­ta­via paikkoja, että olisi sääli tuntea olevansa vain kii­rei­sel­lä ohikulkumatkalla.

Pyhä-Näsi ‑reiteillä koko matkaa ei ole vält­tä­mät­tä edes pakko polkea, sillä Bike & Boat ‑lipulla onnistuu lai­va­mat­kan yhdis­tä­mi­nen pyö­rä­mat­kaan molem­mil­la järvillä. Näsi­jär­vel­lä lisäc­har­mia lai­va­mat­kaan tuo mat­kan­te­ko his­to­rial­li­sen höy­ry­lai­va Tar­jan­teen kyydissä. Meidän koh­dal­lam­me lai­va­mat­kaan ei kui­ten­kaan ollut mah­dol­li­suut­ta, sillä Tarjanne aloitti lii­ken­nöin­tin­sä vasta matkamme jälkeen.

Höy­ry­lai­va Tarjanne liikennöi kesäisin Näsi­jär­vel­lä, joten osa matkasta on mah­dol­lis­ta taittaa vesitse Bike & Boat ‑lipulla.

Pyö­rä­rei­tin varrelta löytyy runsaasti eri­tyyp­pi­siä maja­paik­ko­ja luo­mu­ti­lois­ta hotel­lei­hin. Erä­hen­ki­sil­le reis­saa­jil­le löytyy reitin varrelta puo­les­taan yli 20 laavu- ja telttailupaikkaa. 

Meidän mat­ka­suun­ni­tel­maam­me vali­koi­tui pää­asias­sa maa­ti­la­ma­joi­tuk­sia, mutta juhan­nusyön tahdoin viettää Hel­ve­tin­jär­ven kan­sal­lis­puis­tos­sa luonnossa lei­riy­tyen. Tämä yksit­täi­nen yö tarkoitti toki paljon lisää mukaan pakat­ta­vaa, mikä saattoi het­kit­täin tuottaa lievää kateutta Empun pyy­häl­täes­sä ohi kevyesti pakatulla maan­tie­pyö­räl­lään… Onneksi sitä aina kuitenkin vii­meis­tään riip­pu­ma­tos­sa keik­kues­saan tietää tehneensä oikean ratkaisun. 

Muuten pak­ka­sim­me melko kevyesti, ja koko viikolle luvat­tu­jen helle-ennus­tei­den roh­kai­se­ma­na uskal­tau­duin jopa jättämään kevy­tun­tu­va­ta­kin, Suomen kesän vakio­vaat­tee­ni, lepäämään kotiin naulakkoon. 

Empun kepeä vintage-maan­tie­pyö­rä Giselle ja oma, hieman ras­kaam­min pakattu hybridi-Roxyni. Mukana meillä oli tii­vis­te­tys­ti muutamat vaih­to­vaat­teet, hygie­nia­tuot­tei­ta, ensia­pu­pak­kaus, pumppu ja sisäkumi, aurin­ko­ras­vaa, hyt­tys­myrk­kyä, tar­peel­li­nen elekt­ro­niik­ka ja minulla lisäksi ohjaus­tan­ko­lau­kul­li­nen lei­riy­ty­mis­va­rus­tei­ta. (Kuva: Emiliano Ver­rocc­hio)

Lopul­li­ses­sa reit­ti­suun­ni­tel­mas­sa päi­vä­mat­kat olivat lopulta varsin mal­til­li­sia ja yhteensä kilo­met­re­ja Näsi­jär­ven kier­tä­mi­ses­tä kertyi 384 km. 

Päivä (ilta) 1: Saa­pu­mi­nen Tam­pe­reel­le illalla. Pol­ke­mi­nen Tam­pe­reel­ta Teiskoon, 30 km (asfaltti, aluksi on mah­dol­li­suus mennä myös Kaupin metsien ulkoilureittejä)

Majoitus: BB Nostalgia, huone aamu­pa­lal­la, pesey­ty­mis­ti­loi­na puusauna ja ulkohuussi

Päivä 2: Teisko – Mai­san­lah­ti – Terälahti – Murole, 46 km (suu­rim­mak­si osaksi asfalttia)

Ruokailu: Juh­la­ra­vin­to­la & Country Bistro Maisa

Majoitus: Siltalan tila, huone aamu­pa­lal­la, pesey­ty­mis­ti­loi­na ran­ta­sau­na ja kuiva-WC sisätiloissa

Päivä 3: Murole – Mänttä-Vilppula (asfaltti), 72 km

Ruo­ka­pai­kat: Ravintola Gösta Ser­lac­hius-museossa , Viinitupa Vuo­ren­ma­ja

Majoitus: Peltolan luomutila, huone aamu­pa­lal­la ja suihkulla, lisäksi mah­dol­li­suus saunan ja rannan käyttöön

Päivä 4: Mänttä-Vilppula – Poh­jas­lah­ti – Hauhuu – Virrat – Vaskivesi, 87 km (asfaltti ja pitkä, mäkinen soratieosuus)

Majoitus: Mat­kai­lu­ti­la Haapamäki, huone, pesey­ty­mis­ti­la­na suihku ja sisä-WC, yhteis­käy­tös­sä oleva keittiö, jossa mah­dol­lis­ta laittaa ruokaa

Ruokailut: Pub Wanha Vankka (Poh­jas­lah­ti), Baarpuuri (Virrat)

Päivä 5: Vaskivesi – Hel­ve­tin­jär­ven kan­sal­lis­puis­to, 30 km (pitkä ja mäkinen soratie)

Majoitus: riip­pu­ma­tos­sa kansallispuistossa

Ruokailut: Ravintola Helvetin Portti, eväät

Päivä 6: Hel­ve­tin­jär­ven kan­sal­lis­puis­to – Ruovesi – Kuru,  57km (soraa ja asfalttia)

Majoitus: Ala-Toikon tila, huone ja ran­ta­sau­na, aamupala

Ruokailu: Ravintola Helvetin Portti, eväät

Päivä 7: Kuru – Tampere, 62 km (soraa ja asfalttia), junalla Tam­pe­reel­ta Helsinkiin

Ruokailu: Wake Valley Camping

Yhteensä 384 km (viral­li­nen pituus 310 km, eli joitain mutkia taisi matkaan tulla)


*Tausta tarinan reitistön synnystä kuulin majoit­tues­sa­ni Ala-Toikon tilalla, jossa tilan emäntä pal­jas­tui­kin yhdeksi hankkeen kätilöistä.

Millainen reissusta lopulta tuli? Tsekkaapa täältä Pyhä-Näsi ‑mat­ka­ker­to­mus, joka kertoo Näsi­jär­ven ympä­ria­jos­ta tarkemmin etappi etapilta!

Ins­ta­gra­mis­ta löydät @seikkailupyorailija ‑tilin koho­koh­dis­ta löydät myös koosteen mat­ka­fii­lik­siä sisäl­tä­viä instastooreja. 

We got this! Kuvaus­paik­ka­na BB Nostalgia

Oletko kokeillut Pyhä-Näsi ‑reittejä? Mil­lai­sel­le Pyhä-Näsi ‑pyö­rä­ret­kel­le itse lähtisit? Kommentoi alas 🙂

14 comments
 1. Kiitos infor­ma­tii­vi­ses­ta pos­tauk­ses­ta! Olen jo jonkin aikaa pohtinut Pir­kan­maal­la pyö­räi­ly­ret­ken tekemistä, mutta muut matkat ovat kii­lan­neet edelle. Nyt alkaa jo olla kaipuuta pyö­rä­ret­kel­le, ja tämän pos­tauk­sen laitan ehdot­to­mas­ti muistiin. Pyö­rä­ret­kil­lä parasta on mie­les­tä­ni nime­no­maan se, että ohjel­mas­sa ei ole muuta kuin ete­ne­mi­nen ja ruo­ka­pai­kan valit­se­mi­nen. Fyysistä rasitusta ja todel­lis­ta mielen lepoa. Itse valit­si­sin myös Karhunkaatajan.

  1. Kiva kuulla, että pyö­rä­ret­kel­le lähtö on suun­ni­tel­mis­sa! Nuo PyhäNäsi ‑reitit ovat tosiaan oivia vaih­toeh­to­ja, voin vain suositella 🙂

  1. Ooh, kiitos linkistä! Kiva lukea muidenkin koke­muk­sis­ta näiltä reiteiltä 🙂 Tuonne Pyhän puolelle itse haluaisin myös jossain vaiheessa (Mai­se­ma­rei­tin olen joskus Tam­pe­reel­la asuessani pol­ke­nut­kin, mutta se on toki aika lyhyt). Onnekkas olet, kun asut noin kauniiden reittien läheisyydessä!

 2. Pyhä­jär­ven ympäri kiertävä mai­se­ma­reit­ti on näistä tois­tai­sek­si ainoa, joka oikeasti on lis­tal­lam­me. Kerran lähdimme sille, mutta sitten tuli sade, ja yksi suku­lai­nen kävi pelas­ta­mas­sa meidät Nokialta. Tiedän, että se on meille juuri sitä, mitä toivomme. Meistä ei kovin pitkille matkoille ole, koska ete­ne­mi­sem­me on aina tol­kut­to­man hidasta. Kamera mukana, korvat auki, silmät selällään — ja taas tulee kunnon pysähdys. Pyöräily on kyllä meille rakas laji liikkua.

  1. Joo, ymmärrän! Itsel­lä­kin välillä mat­kan­te­ko kesti aivan tuhot­to­man kauan, kun piti jäädä ihmet­te­le­mään, ihas­te­le­maan ja kuvaamaan kaikkea vastaan tulevaa kauneutta. Eipä se matkan pituus, vaan se elämys 🙂 Mai­se­ma­rei­tin olen itsekin vetänyt joskus vuosia sitten ja minäkin vesisateessa 😀

 3. Kun en itse jaksa kovin pitkiä matkoja polkea, olis tuo pyörän ja höy­ry­lai­van yhdis­tä­mi­nen just passeli mulle! Tar­jan­teen kyytiin en oo koskaan päässyt vaikka asuin Tam­pe­reel­la useita vuosia, oli silloin liian lähellä. 🙂

  1. Joo, eikös ookin ihanaa, että sellainen vaih­toeh­to löytyy myös? Itseäkin kiin­nos­tai­si joku kerta kokeilla lai­va­mat­kaa Tar­jan­teel­la ja kokea Näsijärvi myös vesitse, vaikka van­nou­tu­nut pyö­räi­li­jä olenkin. 🙂

 4. Pyöräily on itseä kiin­nos­ta­va mat­kai­lu­muo­to, teillä on varmasti ollut hieno reissu!😊 tosin itse on tullut tehtyä vain päi­vä­ret­kiä pyörillä ja olen ihan aloit­te­li­ja, mutta joskus olisi kiva kokeilla yönyli retkeä. Tänä kesänä tuli mentyä ekaa kertaa Pyhä­jär­ven ympäri Tampereella☺
  Kiitos ins­pi­roi­vas­ta postauksesta!

  1. Kiitos Emilia kom­men­tis­ta ja kiva, että pyö­rä­mat­kai­lu kiin­nos­taa! Päi­vä­ret­ket on hyvä tapa aloittaa, hil­jal­leen voi sitten pidentää 🙂 Pol­ke­mi­sen iloa!

 5. Onpa tuolla suunnalla vaih­toeh­to­ja. Oliko osuudet pyö­rä­tei­tä? Oliko kovakin muu liikenne? Oliko fil­la­ril­la yli­pää­tään tilaa kulkea?
  Kiin­nos­taa kovin, joten innolla odotan tarkempia juttuja matkasta.

  1. Moikka Sari ja kiitos kom­men­tis­ta! Suurin osa tie­o­suuk­sia Kar­hun­kaa­ta­jan varrella ei ole pyö­rä­tei­tä, tosin taajama-alueiden lähellä niitäkin löytyy. Onneksi reitistä huo­mat­ta­va osa kulkee kuitenkin hil­jai­sem­pia maa­lais­tei­tä, joten paria paikkaa lukuun ottamatta muuta lii­ken­net­tä oli hyvin vähän. Sanoisin siis, että suu­rim­mak­si osaksi oikein hyvä reitti fillaroitavaksi.

 6. Kiitos kir­joi­tuk­ses­ta! Oli kiva lukea, että juna oli tässäkin reit­ti­suun­ni­te­lus­sa mer­ki­tyk­sel­li­nen. Meillä Sastamala liittyy tänä vuonna mukaan tähän upeaan Järvien reittien koko­nai­suu­teen ja meillä on kaksikin rau­ta­tie­a­se­maa, Karkku ja Vammala. Vaikka toki pyörän saa bussiinkin.
  Esimakua voi kurkistaa vaikkapa meidän mat­kai­lusi­vus­tol­ta: http://www.visitsastamala.fi/pyoraily-sastamalassa/ Järvien reittiin liitytään sivus­tol­ta löy­ty­väl­lä Rau­ta­ve­den kier­rok­sel­la ja se kiertää Kulo­vet­tä­kin, meille saavutaan esim. Pyhä­jär­vi­rei­til­tä Nokialta Tot­ti­jär­ven suunnalta ja pois­tu­taan Siuron kautta, josta voi lähteä eteenpäin vaikka Hämeen­ky­rön Mahnalaan. Löytyy järviä, tau­ko­paik­ko­ja, majoi­tus­ta ja näh­tä­vyyk­siä, asfalttia ja hiek­ka­tie­tä. Aivan ihania uusia reittejä tulossa siis!

  1. Kiitos kom­men­tis­ta Teresa, ja ihan mahtavaa! Hienolta kuulostaa ja kiva tosi­aan­kin, että tulee lisää reit­ti­vaih­toeh­to­ja. Pyhänäsin ansiosta varmaan entistä useampi löytää tiensä Sas­ta­ma­lan reiteille. Toi­vot­ta­vas­ti itsel­le­kin tulee tilaisuus jossain vaiheessa päästä Sas­ta­ma­lan suunnille seikkailemaan!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue myös nämä!
Lue lisää

Sormet ja varpaat jäässä? Varus­te­vink­ke­jä talvipyöräilijälle

Viiltävä viima, pureva pakkanen, roiskuva rapa, jäätävä tihku… Talvella sää­olo­suh­teet koet­te­le­vat pyö­räi­li­jää. Moni kamp­pai­lee eri­tyi­ses­ti jäätyvien näppien ja pale­le­vien varpaiden kanssa. Lue tästä pos­tauk­ses­ta vinkkejä siihen, kuinka pidät kehosi ääriosat lämpiminä! 
Lue lisää