Pyö­rä­lauk­ku­jen valinta: Perin­tei­set sivu­lau­kut vai bike­pac­king ‑laukut?

pyörälaukut bikepacking
Millaiset pyörälaukut reissuun? Kuva: Patrick Hendry

Pyö­rä­lau­kut ovat pyö­rä­mat­kai­li­jan tärkein varuste heti pyörän jälkeen, joten niiden valinta kannattaa tehdä ajatuksella. 

Itse jouduin tämän tehtävän eteen ensi kertaa alku­ke­säs­tä 2019, kun suun­nit­te­lin ensim­mäis­tä pidempää pyö­rä­mat­kaa­ni. Aiemmista, hieman lyhyem­mis­tä pyö­rä­ret­kis­tä­ni olin sel­viy­ty­nyt pelkkä reppu selässäni, mutta pidem­mäl­lä pyö­rä­seik­kai­lul­la jon­kin­lai­set pyö­rä­lau­kut olisivat välttämättömyys.

Pyö­rä­lauk­ku­vaih­toeh­to­ja googlail­les­sa­ni kohtasin kuitenkin runsauden pulan: niin paljon eri merkkejä ja erilaisia laukkuja! Sopivia laukkuja etsies­sä­ni pähkäilin eri­tyi­ses­ti perin­teis­ten sivu­lauk­ku­jen ja viime vuosina suo­sio­taan kas­vat­ta­nei­den bike­pac­king ‑laukkujen välillä. Kum­man­lai­set pyö­rä­lau­kut sopisivat parhaiten juuri minun pyö­rä­mat­kaa­ni varten? 

Oma tut­ki­mus­työ­ni vei sen verran paljon aikaa, että päätin koota hank­ki­ma­ni valin­ta­pro­ses­si­ni hedelmät yhdeksi artik­ke­lik­si. Millaisia hyviä ja huonoja puolia eri­tyyp­pi­sis­sä pyö­rä­lau­kuis­sa on, ja millaiset laukut päädyin itse hank­ki­maan? Kenties joku toinen pyö­rä­lauk­ku­jen valinnan kanssa painiva löytää tästä artik­ke­lis­ta vielä apua. 

Sivu­lau­kut vai bike­pac­king ‑varusteet?

Sivu­lau­kut ovat klas­sik­ko­va­lin­ta pyö­rä­mat­kai­luun. Kuva:  O’car Johann Campos 

Mark­ki­noil­la olevat pyö­rä­lau­kut voi jakaa karkeasti kahteen kategoriaan.

Taka- tai etu­ta­ra­kal­le kiin­ni­tet­tä­vät sivu­lau­kut, tai englan­nik­si panniers, ovat perin­tei­nen valinta pyö­rä­mat­kai­li­jan kan­to­jär­jes­tel­mäk­si. Sivu­lau­kuin lastattu pol­ku­pyö­rä lieneekin se ikonisin ilmestys pyörämatkailukuvastossa. 

Sittemmin mark­ki­noil­le on tullut niin sanottuja bike­pac­king ‑pyö­rä­lauk­ku­ja. Bike­pac­king ‑laukut ovat pyörän eri osiin useim­mi­ten tar­ra­nau­hoil­la kiin­ni­tet­tä­viä laukkuja. Saa­ta­vil­la on satu­la­tolp­paan kiin­ni­tet­tä­viä satu­la­lauk­ku­ja, erilaisia run­ko­lauk­ku­ja ja ohjaustankolaukkuja. 

Bike­pac­king ‑varusteet on kehitetty perin­tei­sen maan­tie­a­jon sijaan met­sä­pol­ku­ja ja muuta maas­toa­joa silmällä pitäen. Ne pitävät pyörän täydessä las­tis­saan kapeam­pa­na ja keveäm­pä­nä, mikä on epäi­le­mät­tä etu esi­mer­kik­si off road ‑seik­kai­luis­sa.

Bikepacking setup
Bike­pac­king ‑meininkiä. Kuva: Patrick Hendry.

Sivu­lauk­ku­jen ja bike­pac­king ‑laukkujen välillä valintaa tehdessä kannattaa miettiä ainakin seuraavia kysymyksiä:

 • Kuinka paljon tarvitset mukaan tavaraa ja min­kä­lais­ta tavaraa? Huomioi laukkujen lit­ra­ti­la­vuus ja muoto.
 • Onko pyö­räs­sä­si tava­ra­te­li­ne tai pystyykö siihen kiin­nit­tä­mään sellaisen?
 • Mil­lai­sil­la teillä aiot liikkua?
 • Kuinka tärkeitä seikkoja keveys ja aero­dy­na­miik­ka ovat sinulle? 
 • Kuinka tärkeää laukkujen helppo pak­kaa­mi­nen ja irrottaminen/kiinnittäminen ovat sinulle?

Sivu­lauk­ku­jen plussat ja miinukset

 • Kan­to­ka­pa­si­teet­ti: Tila­vuu­den puolesta sivu­lauk­ku­ja on moneen lähtöön. Etu­lauk­ku­jen tilavuus liikkuu yleensä välillä 20 — 30 litraa/laukkupari, taka­lauk­ku­jen puo­les­taan välillä 40 — 70 litraa/laukkupari.
 • Pak­kaa­mi­sen helppous: Laukkujen muodon vuoksi tavarat on helppo pakata niihin.
 • Nopeampi irrottaa ja kiin­nit­tää: Kiin­ni­tys­me­ka­nis­mi on helppo avata/sulkea, ja laukut saa siten napattua nopeasti mukaansa tilanteen niin vaatiessa.

 • Eivät sovi kaikkiin pyöriin: Jos pyö­räs­sä­si ei ole tarakkaa ja et voi/halua sellaista asentaa, et voi käyttää myöskään sivulaukkuja.
 • Raskaampi paino: Jo ennen kuin olet pakannut mukaan yhtäkään tavaraa, sivu­lau­kut painavat enemmän kuin bike­pac­king ‑laukut. Laukkujen lisäksi myös tava­ra­te­li­neet painavat. Raskaampi pyörä on raskaampi polkea, ja pai­na­vam­pi kuorma rasittaa myös pol­ku­pyö­rän osia suhteessa enemmän.
 • Leveys saattaa han­ka­loit­taa ete­ne­mis­tä esi­mer­kik­si metsäolosuhteissa.
 • Huonompi aero­dy­na­miik­ka johtuen leveydestä
 • Kiin­ni­tyk­set saattavat kulua nopeammin kuop­pai­sil­la teillä ja poluilla
Sivu­lauk­kusys­tee­mi. Kuva:  O’car Johann Campos 

Bike­pac­king ‑laukkujen plussat ja miinukset 

 • Sopivat kaikkiin pyöriin — peri­aat­tees­sa. Laukut kiin­nit­tääk­seen ei tarvitse tarakkaa, mutta toisaalta esim. isoimpia tan­ko­lauk­ku­ja ei saa vält­tä­mät­tä kiin­ni­tet­tyä drop­pi­tan­koon, ja kovin matalalla oleva satula saattaa estää satu­la­lau­kun mah­tu­mi­sen taka­ren­kaan yläpuolelle.
 • Sopivat vai­kei­siin­kin maas­toi­hin, mutta tietenkin myös maanteille.
 • Keveys: Bike­pac­king ‑varusteet ovat kes­ki­mää­rin perin­tei­siä sivu­lauk­ku­ja kevyempiä. Lisäetuja painossa saa­vu­te­taan, jos pyörässä ei ole tarakkaa. Pienemmän lit­ra­ti­la­vuu­den vuoksi mukaan mahtuu myös vähemmän tavaraa, mikä vähentää kiloja entisestään.
 • Aero­dy­na­miik­ka: Vir­ta­vii­vai­sel­la pyörällä on kivempaa ajaa vastatuulessa. 
 • Auttavat jakamaan painon tasai­ses­ti ja hyö­dyn­tä­vät tehok­kaas­ti tilan esi­mer­kik­si rungon kolmion sisällä.

 • Pienempi tilavuus: Tämä voi toki olla myös plussa, mikäli haluaa matkustaa mini­ma­lis­ti­ses­ti. Vähäiset litrat voivat kuitenkin vaatia repun mukaan ottamista ja inves­toi­mis­ta ult­ra­ke­vyi­siin (=yleensä hintaviin) ja pieneksi pak­kau­tu­viin varus­tei­siin. Tuliai­sil­le­kaan tuskin jää tilaa.
 • Muoto ja pakat­ta­vuus: Laukkujen muoto rajoittaa jonkin verran sitä, mitä voi ottaa mukaan. Esi­mer­kik­si läppärin kuljetus bike­pac­king ‑laukuissa ei kuulosta kovin rea­lis­ti­sel­ta. Laukkujen muodon takia myöskään pak­kaa­mi­nen tai yksit­täi­sen, syvälle pakatun tavaran esiin kai­va­mi­nen ei käy vält­tä­mät­tä yhtä nopeasti kuin sivu­lauk­ku­jen kohdalla. 
 • Kiinnittäminen/irrottaminen: voi vaatia hieman enemmän säätöä kuin sivu­lauk­ku­jen tapauksessa.

Omat pyö­rä­lauk­ku­va­lin­ta­ni

Oman reissuni speksit ja omat pre­fe­rens­si­ni olivat suun­nit­te­lu­vai­hees­sa seuraavanlaiset: 

 • Arviolta 4–6 viikon mittainen reissu Baltian maihin 
 • Ajan­koh­ta­na kesä, eli mah­dol­li­suus selvitä suht kevyellä varustuksella
 • Ult­ra­ke­vyet ja pieneen tilaan mahtuvat leiriytymisvarusteet
 • Mat­ka­kump­pa­ni­na hybri­di­pyö­rä ilman tarakkaa
 • Pol­ke­mi­nen suu­rim­mak­si osaksi asfal­til­la, mutta välillä myös muilla pinnoilla 
 • Tavoit­tee­na minimoida mat­ka­ta­va­rat ja pitää kuorma kevyenä 
 • Tavoit­tee­na ostaa laatua räjäyt­tä­mät­tä budjettia

Näistä läh­tö­koh­dis­ta oma valintani kallistui lopulta bike­pac­king ‑varus­tei­siin. Tämä siitäkin huo­li­mat­ta, että suun­ni­tel­mis­sa­ni oli polkea 90 % ajasta asfal­til­la, ja vain satun­nai­ses­ti sora­teil­lä ja poluilla.

Suu­rim­pa­na tekijänä valintani takana oli gram­man­vii­laus­tai­pu­muk­se­ni. Koska en var­sin­kaan reidet mai­to­ha­poil­la pidä aja­tuk­ses­ta, että raahaan mukanani turhaa tavaraa, pak­kaus­tyy­li­ni on ennemmin mini­ma­lis­ti­nen kuin rön­syi­le­vä. Lisäksi keveyteen motivoi halu säästää omien reisien lisäksi myös itse pyörää: pai­na­vam­pi kuorma rasittaa myös pyörää ja sen osia enemmän.

Bike­bac­king ‑setillä lit­ra­ti­la­vuus jää väis­tä­mät­tä pie­nem­mäk­si kuin isoilla sivu­lau­kuil­la, mikä jo yksistään pakot­tai­si har­kit­se­maan tarkkaan jokaisen mukaan tulevan asian. Koska matkani kes­kit­tyi­si yhteen vuo­den­ai­kaan ja ilmas­to­tyyp­piin, päättelin pystyväni sel­viy­ty­mään suht kevein ja vähin vaattein ja varustein. Lisäksi sivu­lau­kut itsessään ovat ras­kaam­pia ja olisivat vaatineet myös tava­ra­te­li­neen asen­nuk­sen, mikä olisi tuonut enti­ses­tään lisää painoa sekä jälleen yhden uuden investoinnin.

Pyö­rä­lauk­kustra­te­gias­ta­ni pää­tet­tyä­ni oli aika lähteä shop­pai­le­maan! Vaikka olin tehnyt taus­ta­työt netissä, ostajana olen sitä kou­lu­kun­taa, joka arvostaa mah­dol­li­suut­ta päästä hiplaa­maan tuotteita myös livenä. Siten lop­pusuo­ral­le pääsivät tällä kertaa vain ne tuotteet, joita oli osto­het­kel­lä saa­ta­vil­la myös kivi­jal­ka­kau­pas­sa. Käy­tän­nös­sä tein valintani kuu­lui­sim­man (mutta kalliin) pyö­rä­lauk­ku­val­mis­ta­ja Ortliebin ja hieman huo­keam­pi­hin­tai­sem­man Topeakin tuot­tei­den välillä.

Satu­la­lauk­ku: Topeak Backloader

Ensim­mäi­nen han­kin­ta­ni oli satu­la­lauk­ku. Valinta ei kui­ten­kaan ollut aivan yksioikoinen. 

Ensin­nä­kin pohdin, kuinka tilavan satu­la­lau­kun tar­vit­si­sin. Mark­ki­noil­la olisi ollut jopa 16 litraa vetäviä satu­la­lauk­ku­ja, mutta päädyin lopulta 10-lit­rai­seen malliin, Topeak Backloa­de­riin. Pelkäsin suuremman koko­luo­kan laukun heiluvan liikaa ja siten hait­taa­van ajamista. Lisäksi suurempi malli olisi toden­nä­köi­ses­ti ollut liian iso jät­tääk­seen tarpeeksi tilaa taka­ren­kaan ylle. 

Topeakin tuotteen kanssa lop­pusuo­ral­le pääsi myös Ortliebin Seat-Pack. Hintaa sillä olisi kuitenkin ollut yli tuplasti enemmän. Se sai pohtimaan olisiko sijoitus todella sen arvoinen, vaikka Ortlieb tuot­teil­leen peräti viiden vuoden takuun lupaakin. 

Koska Topeakin satu­la­lauk­ku oli saanut kiittäviä arvioita, uskalsin luottaa sen laadun olevan kel­vol­li­nen edul­li­ses­ta hinnasta huo­li­mat­ta. Lisäksi tykästyin sen sisällä olevaan kui­va­pus­siin, jonka ilman­pois­to­vent­tii­li mah­dol­lis­taa kompaktin pak­kaa­mi­sen. Ortliebin mallissa ei vastaavaa omi­nai­suut­ta olisi ollut.

Topeak Midloader ja Topeak Backloa­der pyörään kiin­ni­tet­tyi­nä (Backloa­de­rin päällä oleva mytty on repun sadesuojus). 

Ohjaus­tan­ko­lauk­ku: Ortlieb Handlebar Pack

Myös ohjaus­tan­ko­lau­kun kohdalla lit­ra­mää­rä ja merkkien välinen hintaero mie­ti­tyt­ti. Topeakin mal­lis­tos­ta löytyvä Front­loa­der (8 L) olisi ollut hin­nal­taan lähes puolet Ortliebin tan­ko­lauk­kua halvempi. Lisäksi Front­loa­de­ris­sa olisi ollut Backloa­de­rin tapaan suuresti fanit­ta­ma­ni, ääret­tö­män kätevä ilman­pois­to­vent­tii­li. Lit­ra­mää­rä tuntui kuitenkin omiin tar­pei­sii­ni nähden liian niukalta, joten päädyin lopulta Ortliebin 15-lit­rai­seen Handlebar Packiin (saa­ta­vil­la on myös yhdeksän litran malli). 

Ortlieb Handlebar pack
Ortlieb Handlebar Pack (15 l)

Run­ko­lau­kut: Topeak Midloader ja Toptube Bag

Pol­ku­pyö­rän runkoon kiin­ni­tet­tä­vät laukut ovat käteviä eri­tyi­ses­ti pie­neh­kö­jen mutta suhteessa painavien esineiden, kuten vaikkapa moni­toi­mi­työ­ka­lun ja aurin­ko­ras­va­pu­te­lin kuljetukseen. 

Run­ko­lauk­ku­ja on saa­ta­vil­la monen­ko­koi­si­na ja ‑mallisina. Omalla kohdalla sopivan mallin löy­tä­mis­tä rajoitti käyt­tä­mä­ni pyörä: naisten run­ko­mal­li estää ärsyt­tä­väs­ti monia run­ko­lauk­ku­mal­le­ja mah­tu­mas­ta kunnolla putkien väliin. Oikeas­taan ainoa sopiva ja silti lit­ra­mää­räl­tään tyy­dyt­tä­vä vaih­toeh­to oli Topeakin Midloader (4 L), joka sekin sopii putkien väliin rungon ylä­nur­kas­sa varsin naftisti. 

Lähdin matkaan vain yhdellä run­ko­lau­kul­la, mutta matkani lop­puo­suut­ta varten hankin vielä yläputken päälle kiin­ni­tet­tä­vän Topeakin Toptube Bagin (1,5 L). Tämä lop­pusuo­ran inves­toin­ti helpotti elämää kummasti, sillä esi­mer­kik­si puhelin, vara­vir­ta­läh­de ja mys­li­pa­tu­kat kulkivat siellä kätevästi. 

Topeak Top Tube Bag
Topeakin Top Tube Bag on kätevä usein tar­vit­ta­van pik­kusä­län säi­lyt­tä­mi­seen. Taustalla näkyy Ortliebin Handlebar Pack.

Yhteen­ve­to

Olin lopulta valin­toi­hi­ni varsin tyy­ty­väi­nen, sillä hank­ki­ma­ni pyö­rä­lau­kut täyttivät hyvin teh­tä­vän­sä. Pyöräni kulki kevyesti ja pyö­rä­lauk­ku­jen vaikutus ajo­tun­tu­maan oli vähäinen. Sain mukaan kaiken tar­vit­se­ma­ni, mutta samalla rajal­li­nen kan­to­ka­pa­si­teet­ti pakotti jättämään turhat “entä jos” ‑kan­ta­muk­set pois.

Bike­pac­king ‑varus­teil­la on kuitenkin rajoi­tuk­sen­sa. Esi­mer­kik­si oman bike­pac­king ‑settini yhteis­ti­la­vuus oli lopulta vain 31 litraa, kun pel­käs­tään yhdellä pie­neh­köl­lä taka­lauk­ku­pa­ril­la voisi päästä 40 litraan. Rajal­li­sen tila­mää­rän vuoksi jouduin ottamaan mukaani myös repun, jossa kannoin lähinnä juo­ma­rak­koa ja eväitä.

bikepacking pyörälaukut
Bike­pac­king setupilla pyöräni pysyi kom­pak­ti­na täyteen pakattunakin.

Sivu­lau­kut oli­si­vat­kin tila­vuu­ten­sa vuoksi ehdot­to­mas­ti valintani pyö­rä­reis­suil­le, joilla liikutaan vaih­te­le­vis­sa ilmas­tois­sa eri­lai­si­na vuo­de­nai­koi­na, joilla täytyy olla pitkiä aikoja oma­va­rai­nen ruoan suhteen tai joilla jostain muusta syystä olisi tarve suu­rem­mal­le varus­te­mää­räl­le. Kuukausia tai vuosia kes­tä­väl­le maa­il­ma­nym­pä­rys­mat­koil­le valit­si­sin ehdot­to­mas­ti sivulaukut. 

Varsinkin englan­nin­kie­li­ses­sä inter­ne­tis­sä näkee tuon tuosta väittelyä siitä, mikä oikein on bike­pac­kin­giä ja mikä taas ret­ki­pyö­räi­lyä, bicycle touringia, ja missä määrin pyö­rä­lauk­ku­va­lin­nat mää­rit­tä­vät sitä, kummasta oikein on kyse. Oma filo­so­fia­ni kaihtaa turhia rajan­ve­to­ja ja liikaa loke­roin­tia, sillä esi­mer­kik­si pääl­lys­tet­ty­jä teitä pitkin pol­ke­mi­nen ei mitenkään poissulje bike­pac­king ‑varus­tei­den käyttöä. Jokainen siis tehköön itsensä näköisiä pyö­rä­seik­kai­lu­ja ja valitkoon kul­lois­ta­kin tar­koi­tus­ta parhaiten pal­ve­le­vat varusteet, oli kyseessä sitten sivu­lauk­kusys­tee­mi, bike­pac­king setup tai näiden kahden yhdistelmä. 

Kommentoi ihmeessä alle omat pyö­rä­lauk­ku­miet­tee­si tai kysy­myk­se­si 🙂

Mitä kaikkea pyö­rä­lauk­kui­hi­ni mahtui? Tsekkaa täältä pak­kaus­lis­ta!

4 comments
 1. Kiitos kun jaoit nämä pohdinnat, hyö­dyl­li­siä. Olen har­kit­se­mas­sa satu­la­lau­kun ostoa maas­tu­riin. Ehkä onnis­tui­sin saamaan pyörästä vielä kunnon mat­ka­kump­pa­nin jos varus­te­len sen kaikilla mahd. bike­pac­king laukuilla. Olen tällä hetkellä käyttänyt tangossa kui­va­pus­sia ja omia remmejä. Sekin toimii ja on halpa ratkaisu.

  1. Hei Johanna ja kiva kuulla, että artik­ke­lis­ta oli hyötyä! Joo, bike­pac­king-laukuilla monen­lai­set fillarit taipuvat reis­su­käyt­töön. Hieno homma, että olet osannut tehdä DIY-hengessä toimivia viri­tel­miä. Monia juttuja pystyy kuitenkin tekemään usein sillä, mitä jo valmiiksi löytyy. Kivoja pyöräilyreissuja!

 2. Yksi lisätilan tuoja, jota en ole koskaan nähnyt suo­si­tel­ta­van pyö­räi­ly­blo­geis­sa tai ‑artik­ke­leis­sa (ehkäpä tietyn ‘mum­moi­ma­gon’ takia), on takakori tarakan päällä. Siihen on huip­pu­kä­te­vä läntätä ostokset marketin pihalla. Var­si­nai­set pyö­räi­ly­ko­rit ovat omaan makuuni liian painavia; nip­pusi­teil­lä kiin­ni­tet­ty pakas­tin­ko­ri on toiminut hyvin jo 8 vuotta (kori nro 2 menossa).

  Koria ei tie­ten­kään voi käyttää yhtä aikaa satu­la­lau­kun kanssa, mutta se ei ole ongelma, koska tarak­ka­vaa­ti­muk­ses­ta johtuen kyse on joka tapauk­ses­sa ‘perin­tei­ses­tä’ setupista. Kaksi taka­lauk­kua ja kori riittävät itselleni hyvin parin viikon reissuun (olen koh­tuul­li­sen muka­vuu­den­ha­lui­nen ja paranoidi, joten mukana on vielä suht paljon ‘yli­mää­räis­tä’ kamaa).

  1. Hyvä pointti! Itselleni ei tullut tuo mie­leen­kään, mutta epäi­le­mät­tä toimiva ratkaisu, jos tarakka vaan löytyy. Ja mitäpäs sitä muiden mum­mo­miel­leyh­ty­mis­tä välit­tä­mään, jos vaan oalvelee tarkoitustaan 🙂

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue myös nämä!
Lue lisää

Sormet ja varpaat jäässä? Varus­te­vink­ke­jä talvipyöräilijälle

Viiltävä viima, pureva pakkanen, roiskuva rapa, jäätävä tihku… Talvella sää­olo­suh­teet koet­te­le­vat pyö­räi­li­jää. Moni kamp­pai­lee eri­tyi­ses­ti jäätyvien näppien ja pale­le­vien varpaiden kanssa. Lue tästä pos­tauk­ses­ta vinkkejä siihen, kuinka pidät kehosi ääriosat lämpiminä! 
Lue lisää