Nuku yö ulkona: Minne mennä ja millä varusteilla?

pyörä ja teltta auringonlaskussa
Nuku yö ulkona ‑tapahtuma on täällä taas! Suomen Ladun kampanja innoittaa ja inspiroi ihmisiä nukkumaan yön ulkona tänä vii­kon­lop­pu­na jo kuudetta kertaa. Lue tästä jutusta kootut vinkit ja suuntaa ulos yöpymään! 

Kau­pal­li­nen yhteistyö: Addnature

Neljä vuotta sitten maailmani muuttui. Hankin riip­pu­ma­ton ja nukuin ensim­mäis­tä kertaa yksin ulkona. Ulkona yöpymisen vas­tus­ta­ma­ton houkutus, pieni jännitys ja ennen kaikkea uskallus veivät minut lopulta lähi­met­sän syleilyyn. Aamulla heräsin autuaan kii­tol­li­se­na kokemuksestani. 

Tämän tärkeän askeleen jälkeen luonnossa lei­riy­ty­mi­ses­tä on tullut kiinteä osa elämääni. Pyö­rä­mat­koil­le­ni ne ovat antaneet kokonaan uuden ulot­tu­vuu­den ja vapauden, kun voin luottaa pystyväni nukkumaan melkein missä vaan. 

Vähin­tään­kin yhtä tärkeää on ollut kokea luon­to­suh­teen vai­ku­tuk­set: aistit her­kis­ty­vät, olo tasa­pai­not­tuu ja elämä on yhtä­ai­kai­ses­ti yksin­ker­tais­ta ja ihmeel­lis­tä. Raitis ilma tuudittaa illalla uneen ja virkistää aamulla uuteen päivään. Luonnossa yksin­ker­tai­ses­ti voin paremmin.

Yhden yön retkikin tarjoaa jo mah­dol­li­suu­den rau­hoit­tua luonnon äärellä.

Oma kään­teen­te­ke­vä yöni osui Suomen Ladun Nuku yö ulkona ‑kampanjan tapaan johonkin elo-syyskuun tait­tee­seen, joskaan neljä vuotta sitten en ollut vielä kuul­lut­kaan koko tapah­tu­mas­ta. Suomen luonnon päivänä vuo­sit­tain vie­tet­tä­väl­lä tapah­tu­mal­la onkin varsin osuva ajoitus, sillä mikäpä olisi paras tapa juhlistaa luonnon upeutta kuin mennä sen luokse kylään!

Nuku yö ulkona ‑tapah­tu­man kunniaksi jaan nyt ulkoi­li­jan verk­ko­kaup­pa Add­na­tu­ren pyynnöstä liudan vinkkejä ja ideoita ulkona yöpy­mi­seen varsinkin sitä vasta har­kit­se­vil­le. Osa vinkeistä on laadittu juurikin Nuku yö ulkona ‑teemayötä ajatellen, mutta suurin osa niistä on yleis­luon­toi­sia. Jos siis viral­li­se­na kam­pan­jayö­nä ei metsään kerkeä, niin ei hätää — mikä tahansa yö on loistava yö nukkua luonnossa, kunhan vaan olo­suh­tei­siin sopivat varusteet ja taidot ovat hallussa.

Aamupesu luonnossa — mikä ihana tapa aloittaa päivä.

Nuku yö ulkona — mutta missä?

Nuku yö ulkona ‑kam­pan­jaan osal­lis­tu­mi­ses­sa tyyli on vapaa ja vain mie­li­ku­vi­tus (ja muutama laki) rajana. Ensin kannattaa päättää, haluatko mie­luum­min osal­lis­tua johonkin orga­ni­soi­tuun ryh­mä­ta­pah­tu­maan vai suun­nit­te­let­ko ja toteu­tat­ko retkiyösi itsenäisesti.

Jär­jes­tet­ty Nuku yö ulkona ‑ohjelma

Tee­ma­päi­vän eri­koi­suu­te­na ovat ympäri Suomea jär­jes­tet­tä­vät tapah­tu­mat sekä Met­sä­ho­tel­lit. Tapah­tu­mia on monen­lai­sia, mutta suu­rim­mas­sa osassa pointtina on yhtei­söl­li­nen yöpyminen luonnossa, joissain on puo­les­taan erä­tai­to­jen opetusta. Kurkkaa täältä Nuku yö ulkona ‑tapah­tu­mat ympäri Suomen!

Met­sä­ho­tel­lit ovat puo­les­taan hauska inno­vaa­tio madaltaa kynnystä metsäyön viet­tä­mi­seen: niissä et nimittäin tarvitse vält­tä­mät­tä omaa majoi­tet­ta ollenkaan! Voit varata Met­sä­ho­tel­lis­ta etukäteen lai­na­tel­tan tai ‑riip­pu­ma­ton. Har­mil­li­ses­ti tänä vuonna koronan vuoksi Met­sä­ho­tel­le­ja on peruttu, ja 2021 sellainen löytyykin ainoas­taan Inarista. Toivon mukaan ensi vuonna tilanne on parempi, ja Met­sä­ho­tel­lit vas­taa­not­ta­vat vieraita ympäri maata.

Itse­näi­ses­ti toteu­tet­tu retkiyö

Itse­näi­seen yöpy­mi­seen Suomen kal­tai­ses­sa ret­kei­li­jän unel­ma­maas­sa vaih­toeh­toi­sia kohteita riittää rutkasti. 

Oman koke­muk­se­ni perus­teel­la tosin varsinkin suositut ja helposti saa­vu­tet­ta­vat ret­ki­koh­teet keräävät Nuku yö ulkona ‑tapah­tu­man aikaan runsaasti kävijöitä. Jos viihtyy paremmin rauhassa ja hil­jai­suu­des­sa (kuten minä), kannattaa joko etsiä paikka, johon harva löytää tai sitten valita yöpy­mi­sel­le kokonaan toinen ajankohta.

Laajojen joka­mie­hen oikeuk­sien ansiosta teltan voi pystyttää miltei mihin tahansa metsään (ja metsiähän täällä riittää!). Piha­pii­rei­hin tulee pitää kunnon hajurako ja pellot sekä muut viljelmät jättää rauhaan. 

Aina ei edes tarvitse lähteä merta edemmäs kalaan, sillä usein lähi­met­sä­kin voi sopia yöpai­kak­si. Jos mie­ti­tyt­tää löytyykö vaikka oman koti­kau­pun­gin liepeiltä sopivaa metsää, apuna voi käyttää maas­to­kart­ta­so­vel­luk­sia (ja toki ihan niitä pape­ri­sia­kin, jos vaan löytyy!), joista pystyy arvioi­maan maaston laatua sekä etäi­syyt­tä asu­tuk­ses­ta ja muusta ihmis­toi­min­nas­ta. Itse olen Hel­sin­gis­sä joskus myös tehnyt etu­kä­teis­tie­dus­te­lu­reis­su­ja, joiden tar­koi­tuk­se­na on käydä etsimässä ja arvioi­mas­sa yöpy­mi­seen sopivia, tarpeeksi suojaisia ja rau­hal­li­sia metsäkohteita.

Mikäli yöpymään haluaa viral­li­seen ret­ki­koh­tee­seen, ja miettii vaih­toeh­to­ja, yksi vaih­toeh­to on etsiä niitä Luontoon.fi ‑pal­ve­lus­ta. Kan­sal­lis­puis­tois­sa ja monilla ret­kei­ly­alueil­la pääsee naut­ti­maan upeista luon­to­koh­teis­ta, mutta niissä yöpyminen on usein sallittu vain tietyillä telt­ta­pai­koil­la. Luon­non­suo­je­lua­lueil­la lei­riy­ty­mi­nen on usein kokonaan kielletty tai rajattu kan­sal­lis­puis­to­jen tapaan tiukasti tietylle alueelle. Otathan kunkin paikan sään­nöis­tä selvää aina etukäteen!

Ympäri Suomea on runsaasti laavuja, jotka ovatkin mainio vaih­toeh­to yöpy­mi­sel­le. Usein niissä yöpy­mi­seen tarvitsee vain makuu­alus­tan ja makuu­pus­sin. Riskinä toki on, että laavulla on muitakin yöpyjiä ja katon alle ei enää mahdu. Laa­vu­paik­ko­ja voi selailla muun muassa Laavu.org ‑sivus­tol­la.

Loistava vaih­toeh­to varsinkin uusien varus­tei­den tes­taa­mi­seen on myös oma piha tai parveke – sisälle pääsee helposti, jos vaikka kylmä pääsee yllättämään.

Entä varusteet?

Ret­ki­koh­de, ‑suun­ni­tel­mat ja ‑olo­suh­teet vai­kut­ta­vat hyvinkin paljon siihen, mil­lai­sek­si ulko­nayö­py­jän pak­kaus­lis­ta yhden yön reissulle muotoutuu. Tarpeet ovat hyvin erilaiset riippuen siitä, nukutko hyvällä ilmalla omalla taka­pi­hal­la vai oletko lähdössä pidem­mäl­le pol­kai­sul­le tai patikalle epä­va­kai­siin olo­suh­tei­siin kauas pal­ve­luis­ta. Muokkaa siis oma varus­te­lis­ta­si arki­jär­keä käyttäen ja omien tar­pei­de­si mukaan. 

Monen­lai­sia ja ‑hintaisia tuotteita löytyy, ja toki DIY-mei­nin­gil­lä­kin voi loihtia kai­ken­lais­ta. Selvää kuitenkin on, että varustus, niiden sopivuus olo­suh­tei­siin sekä oikean­lai­nen käyttö mää­rit­tä­vät pitkälti sen, kuinka mukavaa tai epä­mu­ka­vaa ulkona nuk­ku­mi­nen on. Varus­tei­ta hank­kies­sa kan­nat­taa­kin miettiä tarkkaan, millaiset tuotteet sopivat parhaiten juuri omiin tar­pei­siin. Ennen osto­pää­tök­sen tekoa voit kokeilla eri vaih­toeh­to­ja esi­mer­kik­si lai­naa­mal­la kaverilta tai vuokraamalla.

Majoite

Kotoa löytyy sänky, peitto ja katto pään päällä, mutta mitenkäs ulkoil­mas­sa? Useimmat tar­vit­se­vat onnis­tu­nee­seen yöhön jon­kin­lai­sen majoit­teen ja yöpymisvarusteet. 

Erilaisia majoi­te­vaih­toeh­to­ja on moneen makuun. Teltta on klas­sik­ko­va­lin­ta, mutta riip­pu­ma­ton suosio tuntuu olevan jat­ku­vas­sa nousussa. Riip­pu­mat­toi­li­ja tosin saattaa olo­suh­teis­ta riippuen tarvita lisä­va­rus­teik­si myös hyt­tys­ver­kon ja säältä suojaavan tarpin. Askeet­ti­sem­mas­ta tyylistä pitävä saattaa valita bivy-pussin, pelkän tarpin tai olo­suh­tei­den salliessa täysin tai­va­sal­la yöpymisen.

Makuu­pus­si, makuu­alus­ta ja muutama muu varus­te­vink­ki hyviin yöuniin

Makuu­pus­si ja makuu­alus­ta kuuluvat varus­tuk­sen vakio­ka­lus­toon oikeas­taan majoit­tees­ta riip­pu­mat­ta. Riip­pu­mat­to on poikkeus, sillä makuu­alus­tan sijaan moni riip­pu­mat­toi­li­ja saattaa käyttää niin sanottua underquil­tia eli alus­peit­toa. Riip­pu­mat­toil­les­sa makuualustan/aluspeiton tehtävä onkin ainoas­taan eristää alhaalta tulevaa kylmää ilmaa vastaan, ei niinkään pehmittää, kuten kovaa maan­pin­taa vasten nukuttaessa.

Makuu­pus­sin kohdalla on syytä kiin­nit­tää huomiota sen läm­pö­ti­la­suo­si­tuk­siin, eli comfort- ja limit- arvoihin (extreme ‑läm­pö­ti­la­ra­ja kertoo ainoas­taan läm­pö­ti­lan, missä pussi pitää sinut vielä hengissä). Jos läm­pö­ti­laen­nus­te viittaa kyl­mem­pään säähän kuin pussin lämpöarvo, voi muutaman asteen lisä­läm­pöä hommata esi­mer­kik­si silkki- tai meri­no­la­ka­nal­la. Itse käytän vii­leäm­pi­nä kesäöinä Cocoonin silk­ki­la­ka­naa kesä­pus­si­ni kanssa.

Makuu­alus­ta on lämpimänä pysymisen osalta vähintään yhtä tärkeä kuin makuu­pus­si. Vaikka pussisi olisi kuinka lämmin, liian heikosti eristävä alusta saa sinut pale­le­maan varmasti. Alustan eris­tä­vyy­den kohdalla olen­nai­sin tekijä on R‑arvo. Syksyn ja kevään koleu­des­sa R‑arvon on hyvä olla vähintään 3, tal­vi­pak­ka­sil­la 5.

Makuu­alus­to­jen kohdalla valinta on tehtävä ilma­täyt­tei­sen ja solu­muo­vi­pat­jan välillä. Oma valintani on ilmapatja puhtaasti muka­vuus­syis­tä. Solu­muo­vi­pat­jo­jen etuja ovat kuitenkin kestävyys, keveys ja edullisuus.

Mark­ki­noil­la on monen­lai­sia ret­ki­tyy­ny­jä. Sellaisen voi kuitenkin helposti korvata myös lait­ta­mal­la vaih­to­vaat­teet kui­va­pus­siin tai makuu­pus­sin säi­ly­tys­pus­siin ja muo­toi­le­mal­la siitä tyynyn. Itselläni tämä vaih­toeh­to on toiminut hyvin, ja samalla säästää tilaa, sillä vaih­to­vaat­teet­han kulkevat muutenkin mukana. 

Jos on herkkä äänille tai valolle, kannattaa mukaan pakata kor­va­tul­pat ja unimaski. Itse tosin korvaan unimaskin usein vaikkapa tummalla paidalla tai muulla vaatteella.

Vaatteet

Hyvä ret­ki­vaa­te­tus vaihtelee tietenkin sää­olo­suh­tei­den mukaan. Hyvä nyrk­ki­sään­tö on kuitenkin, että päivän akti­vi­teet­tei­hin ja nuk­ku­mi­seen käytetään eri vaatteita. Näin saat yöksi kuivaa päälle, mikä ede­saut­taa lämpimänä pysymistä huomattavasti. 

Makuu­pus­siin ei ehdot­to­mas­ti kannata kaivautua kaikki vaatteet päällä top­pa­tak­kia tai kuo­ri­vaat­tei­ta myöten. Trust me, kokeiltu on ja ne yöt olivat kylmiä! Liioilla vaat­teil­la vain eristät itsesi makuu­pus­sis­ta ja et hyödy makuu­pus­sin sisälle syn­ty­väs­tä mik­roil­mas­tos­ta. Hyvänä pyjamana toimii esi­mer­kik­si meri­no­ker­ras­to. Tarpeen mukaan päälle voi laittaa vielä lisäksi esi­mer­kik­si fleeceä tai villaa, tärkeintä on kuitenkin vaat­tei­den hen­git­tä­vyys. Niin ja vil­la­su­kat! Ilman niitä en yövy kesälläkään. 

Muina vaatteina minulla on yleensä yhden yön reissulla mukana ajo­vaat­teet ja ‑kengät, kevy­tun­tu­va­tak­ki ja/tai vil­la­pai­ta läm­mik­keek­si illan vii­ley­teen, sekä tarpeen mukaan kuo­ri­vaat­teet tai sade­vaat­teet. Olo­suh­tei­den vaatiessa myös esi­mer­kik­si pipo, tuu­bi­hui­vi ja käsineet voivat olla tarpeen. 

Elä­män­laa­tua­ni nostaa myös, jos otan mukaan erilliset sandaalit, esim. Crocsit, lei­ri­ken­gik­si. Ne on huo­mat­ta­vas­ti mukavampi ja nopeampi heittää jalkaan, kun vaikkapa vessahätä yllättää yöllä. 

Lue lisää vinkkejä yön kyl­myy­des­sä tar­ke­ne­mi­seen täältä!

Riip­pu­mat­to­ret­kel­lä Nuuk­sios­sa, Nuku yö ulkona 2019.
Kuvassa myös meitsin favorite varuste ikinä: villasukat!

Ret­ki­ruo­kai­lu

Yhden yön reissusta voi selvitä vielä ihan pelkillä eväil­lä­kin, joten omaan ret­ki­keit­ti­meen inves­toi­mi­nen ei ole lyhyillä retkillä vielä vält­tä­mät­tö­myys. Jos leiriytyy tulen­te­ko­pai­kan yhtey­des­sä, voi ruokaa laittaa myös nuotiolla, jolloin oma keitin ei ole vält­tä­mät­tö­myys, mutta lämmintä ruokaa saa silti. Jos ret­kei­lys­tä kuitenkin innostuu kunnolla, voi olla hyvä idea panostaa omaan keit­ti­meen, sillä se tuo paljon vapautta.

Yksi vaih­toeh­to on myös hyödyntää termoksia, jolloin voit käyttää kuumaa vettä vaikkapa puuron tai nuudelien val­mis­tuk­seen, vaikka käy­tet­tä­vis­sä ei olisikaan ret­ki­kei­tin­tä tai nuotiota. Tarjolla on myös ruo­ka­ter­mok­sia, joissa voit kuljettaa kotona kok­kai­le­ma­si ruoat ja nauttia ne lämpiminä leiripaikassasi.

Kannattaa myös muistaa, että ulkoil­mas­sa ruokahalu kasvaa. Etenkin, jos suun­ni­tel­mis­sa­si on vähääkään aktii­sem­pi retki, kannattaa mukaan pakata reilusti ener­gia­pi­tois­ta ja helposti pakat­ta­vaa ja val­mis­tet­ta­vaa ruokaa. Ota mukaan myös ros­ka­pus­si, jolla voit tuoda ruokien pak­kauk­set ja muut roskat pois. 

Vähintään yhtä tärkeää on nes­tey­tyk­ses­tä ja puhtaan veden saa­ta­vuu­des­ta huo­leh­ti­mi­nen. Itse käytän juo­ma­ve­den kul­je­tuk­ses­sa yleensä juo­ma­rak­koa, ja sen lisäksi hyödynnän luon­non­ve­siä joko keit­tä­mäl­lä tai suo­dat­ta­mal­la ne. Erilaisia varus­tei­ta veden säi­lö­mi­seen ja puh­dis­ta­mi­seen löydät täältä.

Ensiapu ja hygienia

Onnet­to­muus ei tule kello kaulassa, joten yön yli reis­sul­le­kin pitää ottaa mukaan ensia­pu­pa­ket­ti. Sen sisältöä voi luon­nol­li­ses­ti muokata tarpeen mukaan. Mukana olisi hyvä olla ainakin haa­van­hoi­to­tar­vik­keet, käsidesiä/desinfiointiainetta, sär­ky­lääk­kei­tä ja punkkipinsetit.

Olo­suh­tei­den mukaan aurin­ko­ras­va ja hyön­teis­myr­kyt voivat myös tulla tarpeen. Hyön­teis­ten torjuntaa voi tehostaa vielä esi­mer­kik­si hyt­tys­ha­tul­la.

Jokainen tietää varmasti itse parhaiten tar­vit­se­man­sa lääkkeet ja hygie­nia­tuot­teet, mutta yhden yön reissulle tarvii harvemmin kuljettaa koko kylppärin kaapin sisältöä. Sen vinkin annan, että ves­sa­pa­pe­ri kannattaa pakata vedenpitävästi!

Muut

Yksin käy­tän­nöl­li­sim­mis­tä varus­teis­ta yöret­kel­lä on otsa­lamp­pu. Toki taval­li­sel­la tas­ku­lam­pul­la­kin pärjää, mutta käsien vapaaksi saaminen helpottaa elämää kummasti. 

Hieman retkestä riippuen puu­kol­le­kin saattaa olla käyttöä. Näin eri­tyi­ses­ti, jos suun­ni­tel­mis­sa on nuo­tio­hom­mat ja vaikkapa kiehisten veistely sytykkeeksi.

Pyörällä liik­kues­sa pidän mukana vara­si­sä­ku­mia ja muita välineitä, joita tarvitsen ren­kaan­vaih­to-ope­raa­tioon. Multitool on mukana myös.

Puhelimen ja mah­dol­li­sen muun elekt­ro­nii­kan lataus­piu­hat ja vara­vir­ta­läh­teet kannattaa myös ottaa mukaan, jotta tiukan paikan tullen virtaa saa lisää.

Varsinkin syvem­mäl­le metsän sii­mek­seen mennessä ja pois mer­ki­tyil­tä reiteiltä lähtiessä on hyvä ottaa mukaan myös kartta ja kompassi.

Lopuksi

Pitkän lis­tauk­se­ni loppuun haluan vielä todeta, että vaikka ulkona yöpyminen ehkä ennakkoon saattaa tuntua hieman jännältä, kenties pelot­ta­val­ta­kin, ja kaikkien ohjeiden, neuvojen ja pak­kaus­lis­to­jen keskellä moni­mut­kai­sel­ta väli­neur­hei­lul­ta, se on loppujen lopuksi varsin yksin­ker­tais­ta. Arki­jär­jel­lä pääsee pitkälle, ja paras vinkki onkin oikeas­taan vaan päättää mennä ja lähteä. Omien taitojen ja varus­tei­den rajat on toki tar­peel­lis­ta tunnistaa.

Sitten toinen, tärkeä juttu. Vielä ennen kamojen pak­kaa­mis­ta ja luontoon läh­te­mis­tä käypä lukemassa nämä:

Toivon, että mah­dol­li­sim­man moni saa tästä kipinän lähteä ulos yöksi ja tietenkin myös hyö­dyl­li­siä neuvoja. Jos kuitenkin jäi vielä jotain kysyt­tä­vää tai lisät­tä­vää, niin lait­ta­kaa­pas ihmeessä viestiä alle kom­ment­tei­hin. Mieluusti kuulen myös teidän koke­muk­sia ja ajatuksia #Nuku­Yö­Ul­ko­na ‑tapah­tu­mas­ta ja ulkona yöpy­mi­ses­tä muutenkin! Ehdot­ta­kaa ihmeessä myös muita aiheita, joista lukisitte mieluusti lisää tässä blogissa.

9 comments
 1. Kiva, että on tällainen tapahtuma, vaikka itsellä ei tul­lut­kaan osal­lis­tut­tua. Veikkaan, että tämä varmasti innostaa ihmisiä entis­tä­kin enemän liik­ku­maan luonnossa. Met­sä­ho­tel­lit olivat minulle ihan tun­te­ma­ton käsite, vaikka vähän vas­taa­val­la kon­sep­til­la toi­mi­vis­sa majoi­tuk­sis­sa olenkin ulko­mail­la joskus majoit­tu­nut­kin. Varmasti alentaa osaltaan kynnystä ulkona nukkumiseen!

  1. Joo, tuntuu, että Nuku yö ulkona ‑on saanut valtaisan suosion, mikä on tietysti mainio juttu! Toisaalta, jos kaipaa luonnosta naut­ti­mis­ta omassa rauhassa, niin kyseisinä päivinä/öinä joutuu jo vähän miet­ti­mään, minne menee 😀

 2. Hyviä vinkkejä lei­rei­lyyn, tosin noista varus­teis­ta tulee jo mah­ta­van­ko­koi­nen kantamus. Luul­ta­vas­ti selkäni ei kauheasti ilahtuisi kovasta alusesta teltassa tai laavussa. Sen sijaan pidän veneessä nuk­ku­mi­ses­ta. Lämpiminä öinä voi vuo­de­vaat­teet siirtää myös veneen avotilaan (jolleivat hyttyset kiusaa).

 3. Todella hyviä vinkkejä pyö­räi­lyyn ja yöpy­mi­seen maastossa. Tämä Nuku yö ulkona on hieno tapahtuma, johon vali­tet­ta­vas­ti itse en ole osal­lis­tu­nut vielä ker­taa­kaan. Tänä vuonna se jotenkin jäi vähem­mäl­le huomiolle, koska huomasin vasta tuttujen some­päi­vi­tyk­sis­tä kyseisen päivän. Eli vielä se ei niin vakiin­tu­nut ole, etteikö voisi sitä enem­män­kin rummuttaa ennakkoon medioissa. Joka tapauk­ses­sa fil­la­ril­la pääsee näkemään lähi­maas­toa­kin aivan eri tavalla kuin kävellen tai autolla -> yöpyminen reis­suil­la luonnossa kunnon varus­teil­la on bonusta siihen.

 4. Viime vuonna toteu­tim­me tämän “Nuku yö ulkona” ihan vaan taka­pi­hal­lam­me, pienellä kahden hengen vanhalla har­ja­tel­tal­la ja sisältä raa­ha­tul­la vie­ras­pat­jal­la. Ei kaikkein mukavin yö, teltta olisi saanut olla vähän ilmavampi ja patjakin sijaus­pat­jaa parempi, kummasti sitä nur­mi­kol­la­kin oli kuoppia tms. 🙂
  Mutta kokemus tuokin oli!

 5. Tuttu tapahtuma itsel­le­kin, vaikkei ole tullu osal­lis­tua ker­taa­kaan. Ehkä siks, kun on tullu yövyttä kesällä muutenkin kesällä, mutta hauska tapa juhlistaa suomen luonnon päivää ja just hyvin kannustaa muita kokei­le­maan ulkona nuk­ku­mis­ta! Ulkona nuk­ku­mi­nen on kyllä ihanaa. Riip­pu­mat­toa en oo vielä kokeillu, vois olla kyllä kiva ja kevyt! 🙂

 6. Tää menee kyllä ihan kir­jan­merk­kei­hin. Tosi kattava ja mie­len­kiin­toi­nen postaus! Itellä kokemusta vaan teltassa yöpy­mi­ses­tä, mutta joskus olis kiva testailla laavua. Yövyin viime vuonna juhan­nuk­sen yksin metsässä, ja vaikka oli keskikesä, oli mullakin vil­la­su­kat mukana (ja tar­pee­seen tuli).

 7. Olen tavallaan osal­lis­tu­nut ulkona nuk­ku­mi­seen montakin kertaa. Mökillä tulee nukuttua riip­pu­kei­nus­sa, kau­pun­gis­sa par­vek­keel­la, mutta eihän ne ole samoja, kuin että menisi ihan met­sik­köön. Noh, joku kerta tämänkin toteutan.

 8. Tämä oli todella kattava juttu aiheesta! En ole juurikaan ulkona nukkunut lapsuuden tai teiniajan telt­tai­lu­ja lukuun ottamatta. Mutta tavallaan kiin­nos­tai­si kokeilla, mutta pahoin pelkään että kuun­te­li­sin jokaista risah­dus­ta kauhulla ja tulisiko siitä nuk­ku­mi­ses­ta sitten mitään? 😀

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue myös nämä!
Lue lisää

Sormet ja varpaat jäässä? Varus­te­vink­ke­jä talvipyöräilijälle

Viiltävä viima, pureva pakkanen, roiskuva rapa, jäätävä tihku… Talvella sää­olo­suh­teet koet­te­le­vat pyö­räi­li­jää. Moni kamp­pai­lee eri­tyi­ses­ti jäätyvien näppien ja pale­le­vien varpaiden kanssa. Lue tästä pos­tauk­ses­ta vinkkejä siihen, kuinka pidät kehosi ääriosat lämpiminä! 
Lue lisää