Pyörällä Ber­lii­nis­sä: Lue täältä vinkit!

Pyöräily on mainio tapa ottaa Berliini haltuun. Mutta onko Ber­lii­nis­sä pyö­rä­tei­tä, saako pyörän ottaa mukaan metroon ja minne pyörällä yli­pää­tään kannattaa suunnata? 

Rakastan Berliiniä monesta syystä, ja kaupungin pyö­räi­ly­kult­tuu­ri on yksi niistä. 

Berliini on pyö­räi­li­jöi­den kaupunki. Ei ehkä aivan samassa mit­ta­kaa­vas­sa kuin Köö­pen­ha­mi­na tai Amsterdam, mutta vahvaa pyö­räi­ly­kult­tuu­ria ei kau­pun­gil­la kul­kies­saan voi olla huo­maa­mat­ta. Pyöriä ja pyö­räi­li­jöi­tä näkee kaik­kial­la. Pyö­rä­liik­kei­tä tulee vastaan tasaisin väliajoin, ja kaduilla näkee tiuhaan myös laa­tik­ko­pyö­rien ja perä­kär­ry­jen kaltaisia eri­koi­suuk­sia. Pyö­räi­li­jät ovat luonteva osa lii­ken­net­tä, ja autoi­li­jat ovat tottuneet pyörien läsnäoloon. 

Pyörä on myös ihan­teel­li­nen kul­ku­vä­li­ne kaupungin hal­tuun­ot­toon. Ber­lii­nil­lä ei ole yhtä selkeää keskustaa, vaan elämä on levit­täy­ty­nyt useisiin kau­pun­gi­no­siin. Vaikka kaupungin julkinen liikenne on erin­omai­sen toimiva ja kattava, laajalle levit­täy­ty­nees­sä levit­täy­ty­nees­sä kau­pun­gis­sa on joskus yksin­ker­tai­sem­paa polkea suoraan perille kuin vaihdella met­ro­lin­jal­ta toiselle mää­rän­pään­sä saavuttaakseen. 

Pyöräilyä Ber­lii­nis­sä helpottaa myös tasainen topo­gra­fia ja leveät kadut, joilta löytyy lähes aina tilaa eril­li­sel­le pyö­rä­väy­läl­le. Matkat taittuvat pol­ke­mal­la kätevästi, ja samalla kaupunkia pystyy fii­lis­te­le­mään aivan eri tavalla kuin vaikka maa­na­lai­sel­la metrolla kulkiessa.

Kokosin alle muutaman vinkin, joilla pyö­räi­lys­tä Ber­lii­nis­sä kiin­nos­tu­nut pääsee helposti alkuun.

Berliinin pyörätiet ja ‑kaistat

Berliinin leveiden katujen ansiosta pyö­räi­li­jöil­le löytyy lähes aina joko pyörätie (jal­ka­käy­tä­vän vasem­mal­ta puolelta) tai pyö­rä­kais­ta (ajoradan oikeassa reunassa). Pyö­rä­väy­lä­ver­kos­to on varsin hyvä, mutta laa­tu­va­rio­ta on kuitenkin jonkin verran: tietyissä osissa kaupunkia vastaan saattaa tulla esi­mer­kik­si enemmän muku­la­ki­vi- tai laattapäällysteitä. 

Yksi olen­nai­nen ero pyö­räi­lys­sä Ber­lii­nis­sä ja suo­ma­lai­sis­sa kau­pun­geis­sa on, että pyö­rä­lii­ken­ne on sekä pyö­rä­kais­toil­la että pyö­rä­teil­lä yksi­suun­tais­ta: yhteen suuntaan kuljetaan oikealla puolella ja toiseen vasem­mal­la. Käy­tän­nös­sä pyö­räi­li­jät kulkevat aina samalla puolella kuin samaan suuntaan menevät autoilijat. 

Mikäli merkittyä pyö­rä­tie­tä tai ‑kaistaa ei ole, pyö­räi­li­jän tulee ajaa lii­ken­teen seassa (itselläni tällaisia tilan­tei­ta tuli vastaan hyvin harvoin). Tämä saattaa vaatia aluksi kylmiä hermoja, sillä suur­kau­pun­gis­sa lii­ken­net­tä piisaa. Kuten kau­pun­kia­jos­sa yleen­sä­kin, on tärkeää ottaa rohkeasti oma tilansa ja ajaa keskellä kaistaa, jotta tulee huo­ma­tuk­si ja ei törmää pysä­köi­ty­jen autojen avau­tu­viin oviin. 

Oma koke­muk­se­ni Berliinin lii­ken­ne­kult­tuu­ris­ta on, että autoi­li­jat ovat tottuneet pyö­räi­li­jöi­hin ja lii­ken­ne­sään­tö­jä nou­da­te­taan hyvin. En siis kokenut ajo­ra­dal­la ajoa Ber­lii­nis­sä mitenkään erityisen pelot­ta­va­na (tai sitten Bangkokin jälkeen mikään ei vaan enää tunnu miltään). 

Pyö­räi­li­jöi­tä pyö­rä­kais­tal­la ajoradan vieressä.
Pyörätie jal­ka­käy­tä­vän vieressä.
Pyöräilyä ajo­ra­dal­la.

Mistä vuokrata pyörä Berliinissä?

Pyörän vuo­kraa­mi­nen Ber­lii­nis­sä on helppoa, sillä kaupunki on pul­lol­laan pyö­rä­liik­kei­tä ja ‑vuo­kraa­moi­ta. Googlaa­mal­la on helppo löytää pyö­rä­vuo­kraa­mo omasta kau­pun­gin­osas­ta, joskin välillä tuntui, että pyö­rä­vuo­kraa­moi­ta tuli kävel­les­sä vastaan kuin Hel­sin­gis­sä kam­paa­moi­ta. Tarjontaa siis riittää. 

Useim­mis­sa paikoissa fillarin päi­vä­vuo­kra liikkuu kympin tienoilla. Ehdot­to­mas­ti edullisin paikka vuokrata pyörä on Neu­köll­nis­sä sijait­se­va Rent A Bike 44. Kyseisen vuo­kraa­mon hinnat olivat kir­joi­tus­het­kel­lä 4 €/kalenteripäivä, 25 €/viikko tai 70 €/kuukausi. Huokeiden hintojen salaisuus on, että vuo­kraa­mon pyörät on kun­nos­tet­tu hylä­tyis­tä löy­tö­pyö­ris­tä. Mitään moderneja merk­ki­pyö­riä ei siis kannata odottaa, mutta vuo­kraa­mon pyörät ovat ihan asial­li­sia bud­jet­ti­kul­ku­pe­le­jä kaupungin tutkimiseen.

Vuo­kraa­moi­den ohella Ber­lii­nis­sä on tarjolla myös useiden eri ope­raat­to­rien kau­pun­ki­pyö­riä. Itselläni ei ole niistä oma­koh­tais­ta kokemusta, mutta googlaa­mal­la satuin löytämään tämän suo­men­kie­li­sen blogin, jossa aihetta on käsitelty astetta syvällisemmin.

kaupunkipyörät Berliini nextbike
Kau­pun­ki­pyö­riä Berliinissä.

Voiko pyörää kuljettaa julkisilla?

Pyörän saa Ber­lii­nis­sä ottaa mukaan metroon (U‑Bahn) ja juniin (S‑bahn), mutta niiden kanssa tulee mennä niille erikseen mer­kit­tyi­hin vaunuihin. U‑Bahnissa pyörää ei saa koskaan ottaa metron ensim­mäi­seen vaunuun. Kannattaa myös välttää ruuhka-aikoina matkustamista.

S‑Bahn ‑pai­kal­lis­ju­nis­sa pol­ku­pyö­rän­kul­je­tus­vau­nut on merkitty näkyvästi.

Pyörälle täytyy myös ostaa oma lippu. Lipun voi hommata esi­mer­kik­si BVG:n omasta apista, josta pai­kal­lis­lii­ken­teen liput on muutenkin kätevä hankkia. Jos suun­ni­tel­mis­sa­si on kuljettaa pyörää jul­ki­sis­sa enem­män­kin, kannattaa ehdot­to­mas­ti harkita kuu­kausi­lip­pua. Esi­mer­kik­si AB-vyö­hyk­keen kuu­kausi­lip­pu pol­ku­pyö­räl­le maksaa vain 10,50 euroa, kun ker­ta­li­pun hinta on 2 euroa.

Lisä­tie­toa Berliinin jouk­ko­lii­ken­tees­tä, lipuista ja hinnoista löydät BVG:n sivuilta.

BVG:n sovel­luk­sel­la ostaa kätevästi lipun sekä itselleen että pyörälleen.

Tur­val­li­suus­muis­ti­lis­ta

Yhteen lukittu pyö­rä­per­he ber­lii­ni­läis­ta­lon pihalla.

Nämä ovat aika no brai­ne­rei­ta, mutta käydäänpä ne läpi silti.

Noudata lii­ken­ne­sään­tö­jä. Seuraa muuta lii­ken­net­tä ja lii­ken­ne­va­lo­ja. Käytä kypärää (vaikka kovin moni muu ei tosin toden­nä­köi­ses­ti käytäkään).

Pyö­rä­var­kau­det ovat yleisiä. Lukitse pyörä aina ja panosta lukkoon. Älä säilytä pyörää kadulla, vaan suo­jai­sel­la sisä­pi­hal­la, pyö­rä­va­ras­tos­sa tai asunnossa.

Epä­on­ni­sia ber­lii­ni­läis­pyö­riä tulee vastaan tuon tuosta. Huolehdi siis pyöräsi turvallisuudesta!

Ideoita Ber­lii­nis­sä pyöräilyyn

Tässä vielä muutama täs­mä­tärp­pi pyöräilykohteiksi:

Tempelhof

Oletko koskaan polkenut kii­to­ra­dal­la? Ber­lii­nis­sä siihen on loistava tilaisuus! Suuntaa Tem­pel­ho­fin entiselle len­to­ken­täl­le, joka tätä nykyä on kau­pun­ki­lais­ten olohuone. Pyöräilyn lisäksi paikka sopii erin­omai­ses­ti esi­mer­kik­si pik­ni­köin­tiin, leijojen len­nät­tä­mi­seen, skeit­taa­mi­seen ja his­to­rial­lis­ten ker­ros­tu­mien ja len­to­kent­tä­mil­jöön fiilistelyyn.

Grunewald, Wannsee, Potsdam

Tahdotko paeta kaupungin hulinaa hieman kauemmas? Suuntaa kohti palat­si­kau­pun­ki Potsdamia ja poikkea matkan varrella hauk­kaa­mas­sa raikasta ilmaa Gru­newal­din metsissä ja Wannseen rannoilla. Paluu­mat­kal­la voit hypätä pai­kal­lis­ju­naan, mikäli siltä tuntuu (muista, että myös pyörä tarvitsee lipun!).

Lue päi­vä­ret­kes­tä näihin koh­tei­siin lisää täältä!

Berliner Mauerwag

Hieman pidempää haastetta kai­paa­val­le ja his­to­rial­lis­ta pers­pek­tii­viä pyö­rä­ret­kel­leen kai­paa­val­le erin­omai­nen vaih­toeh­to on Berliner Mauerwag, eli Berliinin muurin reittiä seuraava pyö­räi­ly­reit­ti. Pituutta Mau­erwa­gil­la on eri lähteiden mukaan 166 — 180 kilo­met­ria, eli harvempi toden­nä­köi­ses­ti ehtii polkea koko reittiä yhtenä päivänä. Itselläni Mauerwag on vielä kokematta, mutta ehdot­to­mas­ti tavoit­tee­na jollain tulevalla Berliinin-vierailulla.

Oletko pyö­räil­lyt tai mietitkö pyö­räi­le­mis­tä Ber­lii­nis­sä? Kommentoi alle : )

13 comments
 1. Olipa hauska löytää blogisi pariin! Pitkän matkan pyöräilyä en ole har­ras­ta­nut, mutta sopivissa kau­pun­geis­sa kyllä. Ja juuri mai­nit­se­mis­sa­si Ams­ter­da­mis­sa ja Köö­pen­ha­mi­nas­sa pyöräily on niin paras tapa liikkua, kun voi suhauttaa melkein muu­ta­mas­sa minuu­tis­sa keskustan reunalta toiselle. Ber­lii­nis­sä matkaa kertyy varmaan enemmän, mutta täytyy kokeilla ensi kerralla.

  1. Kiva, että eksyit blogiani lukemaan ja vielä kivempi, että kom­men­toit 🙂 Joo, muistan edelleen, kun pyöräilin ekaa kertaa Köpik­ses­sä — oli aivan huikeaa, en ollut pystynyt kuvitella, että kau­pun­ki­pyö­räi­ly voisi tuntua siltä. Onneksi Hel­sin­gis­sä­kin pyö­räi­lyin­fra ja ‑kulttuuri ovat vuosien varrella paran­tu­neet, mutta kyllä se vaan on aina niin siistiä päästä polkemaan kunnon fillarimetropoleissa!

 2. Vähän olen pyö­räil­lyt mat­ka­koh­teis­sa, mutta nykyään kun on noita kau­pun­ki­pyö­riä niin mikä jottei! Hol­lan­nis­sa on tullut pyö­räil­tyä muutamaan otteeseen, iki­muis­toi­nen pyöräily oli Keu­ken­ho­fin ympä­ris­tös­sä tulp­paa­ni­pel­to­ja ihaillen. Tuo Berliinin muuria myö­täil­len pyöräily on hyvä vinkki, näkisi muuria enemmän!

  1. Kiitos kom­men­tis­ta Martta! Kuulostaa ihanalta tuo tulp­paa­ni­pel­to­jen keskellä pyöräily 🙂 Ja tosiaan, kau­pun­ki­pyö­rät hel­pot­ta­vat kyllä nykyään pyö­räi­le­mis­tä monissa paikoissa.

 3. En ole kyllä useinkaan pyö­räil­lyt suur­kau­pun­geis­sa, pik­ku­kau­pun­geis­sa kyllä. Tuo Tem­pel­ho­fin len­to­kent­tä näyttää hou­kut­te­le­val­ta paikalta.

  1. Joo, Tempelhof on ihana ja siellä on todella kiva pyöräillä, kun ei tarvitse stressata liikennettä 🙂

 4. Ber­lii­nis­sä ja muualla Euroo­pas­sa tuli viime syksynä kuljettua säh­kö­pot­ku­lau­dal­la, jolla pystyi hyvin ajelemaan pyö­rä­reit­te­jä pitkin. Oli niin vähän aikaa aina kussakin paikassa, että näkee paljon enemmän kuin pel­käs­tään kävellen tai jul­ki­sil­la seik­kail­len. Jos skuutteja ei ole tarjolla, niin vuokraan pyörän.

  1. Joo, kul­ku­vä­li­neet tuovat lisää vapautta ja nopeutta kau­pun­kiin tutus­tu­mi­seen. Itse en ole vielä koskaan kokeillut noita säh­kö­pot­ku­lau­to­ja, mutta eiköhän sekin päivä vielä joskus koita 😀

 5. Pyöräily on kiva tapa liikkua kun näkee enemmän kuin sisältä ratikan kyydistä mut pääsee kuitenkin nopeammin kuin kävellen. Maalla on ihanaa pyöräillä, kau­pun­gis­sa välillä stres­saa­vaa. Kesällä ajoin pyörällä töihin Helsingin keskustan läpi, aivan hel­ve­til­lis­tä vääntöä, koko ajan käve­li­jöi­tä pomppas pyö­rä­tiel­le. Noin suuressa kau­pun­gis­sa kuin Ber­lii­nis­sä en ehkä uskaltaisi.

  1. Joo, kau­pun­kia­jo voi vaatia totut­te­lua. Itse olen Hel­sin­gis­sä jo niin tottunut siihen, että se ei stressaa, mutta toki aina välillä tulee vastaan yllät­tä­viä tilan­tei­ta muun lii­ken­teen kanssa. Toisaalta musta tuntuu, että aina stres­saa­vuus ei ole kaupungin koos­ta­kaan kiinni. Esim. just Köpik­ses­sä, Ams­ter­da­mis­sa ja Ber­lii­nis­sä pyöräily on jotenkin niin paljon luon­te­vam­min osa lii­ken­net­tä, että jo se tuo turvaa. Muistan, että esim. Köpik­ses­sä tuli heti vahvasti sellainen olo, että pyö­räi­li­jät hallitsee maailmaa, mikä teki fil­la­roin­nis­ta kivaa ja tur­val­li­sen tuntuista. Hel­sin­gis­sä ei olla vielä ihan sillä tasolla, vaikka liikenne nyt ei mistään maailman pahim­mas­ta päästä olekaan.

 6. Itse olen jo pitkään miettinyt sitä, että entistä enemmän täytyy alkaa vuo­krai­le­maan pyöriä kau­pun­ki­lo­mil­la. Niillä pääsee näkemään helposti enemmän samassa ajanssa kuin kävellen ja oikeas­taan pääsee paremmin kau­pun­ki­ku­vaan sisään. Joissakin kau­pun­geis­sa onkin tullut fil­la­roi­tua, mutta ei Berliinin parilla reissulla. Tosin olen siellä ollut aina sen verran myöhään syksyllä, että mie­luum­min polkisin keväällä tai kesällä. Mutta ehdot­to­mas­ti fillari alle seuraavan kerran Berliinissä!

 7. Ins­pi­roi­va blogi, kiitos siitä! — Berliini on ehdoton suo­sik­ki­kau­pun­ki­ni, ja viet­täes­sä­ni muutama vuosi sitten kuukauden (lokakuu) siellä ei tarvinnut käyttää (sinänsä aivan mainiota) jouk­ko­lii­ken­net­tä ker­taa­kaan, vaan kaik­kial­le kuljin lai­na­pyö­räl­lä. Asuin Friedrichs­hai­nis­sa, mistä pääsi sut­jak­kaas­ti leveitä vanhoja bule­var­de­ja pitkin Prenz­lau­er Bergiin ja etelään Kreuz­ber­giin ja Neu­köll­niin (Länsi-Ber­lii­nis­tä en pahemmin välitä). Tempelhof on tietenkin aivan mahtava paikka — Treptower Park on toinen hieno pyö­räi­ly­koh­de. Ja vaikka tuli liikuttua liki vuo­ro­kau­den kaikkina tunteina liikenne ei haitannut missään vaiheessa, vaan kaikki, sekä autoi­li­jat että muut pyö­räi­li­jät, olivat tosi huo­maa­vai­sia. Suo­sit­te­len läm­pi­mäs­ti! (Piti taas käydä huhtikuun alussa, mutta koro­naan­han tuo tyssäsi tällä kertaa.)

  1. Kiva, kun kom­men­toit Jani! Meillä on selkeästi jotain yhteistä: Berliini on myös mun suosikki ja sinne kaipaa takaisin kerta toisensa jälkeen. Kunpa itsekin voisi jossain vaiheessa olla siellä hieman pidempään. Harmi, että sulla peruuntui kevään reissu, itsekin ehdin täpärästi takaisin juuri ennen poik­keus­ti­laa. Nuo mai­nit­se­ma­si kau­pun­gin­osat kuuluvat myös omiin suo­sik­kei­hin ja itä viehättää länttä enemmän (joskin Grunewald oli kyllä hieno elämys). Treptower Park on vielä kokematta, joten kiitos vinkistä, täytyy pitää se mielessä sitten joskus kun seuraavan kerran pääsee taas Ber­lii­niin. Ja tosiaan, pyö­räi­ly­kult­tuu­ri on Ber­lii­nis­sä kyllä todella jees.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue myös nämä!
Lue lisää

Sormet ja varpaat jäässä? Varus­te­vink­ke­jä talvipyöräilijälle

Viiltävä viima, pureva pakkanen, roiskuva rapa, jäätävä tihku… Talvella sää­olo­suh­teet koet­te­le­vat pyö­räi­li­jää. Moni kamp­pai­lee eri­tyi­ses­ti jäätyvien näppien ja pale­le­vien varpaiden kanssa. Lue tästä pos­tauk­ses­ta vinkkejä siihen, kuinka pidät kehosi ääriosat lämpiminä! 
Lue lisää