Mat­ka­mes­sut 17.1.–19.1.2020: Pyö­rä­mat­kai­li­jan tärpit

Vuoden 2018 messutunnelmaa. Kuva: Verna Kovanen
Vuoden 2018 messutunnelmaa. Kuva: Verna Kovanen/Messukeskus
Matka2020-messut pidetään ensi viikolla tuttuun tapaan Helsingin mes­su­kes­kuk­ses­sa. Millaista antia Mat­ka­mes­sut tarjoavat tänä vuonna pyö­rä­mat­kai­lus­ta kiinnostuneille? 

Tun­nus­tet­ta­koon se heti alkuun: vii­mei­ses­tä ker­ras­ta­ni Mat­ka­mes­suil­la on jo vuosia. Tänä vuonna ohjelma vaikuttaa kuitenkin sen verran mie­len­kiin­toi­sel­ta, että pakkohan messuille on päästä.

Tämän vuoden messuissa minua ilah­dut­taa eri­tyi­ses­ti kaksi asiaa.

Ensin­nä­kin vielä viime vuonna pie­ni­muo­toi­se­na, eril­li­se­nä tapah­tu­ma­na jär­jes­te­tyt Maata pitkin ‑mat­ka­mes­sut ovat nyt osa vuoden suurinta mat­kai­lu­ta­pah­tu­maa. Maata pitkin mat­kus­ta­mi­sen val­ta­vir­tais­ta­mi­nen tuo vas­tuul­li­suus­ky­sy­myk­set ja ympä­ris­töys­tä­väl­li­sem­mät mat­kai­lu­vaih­toeh­dot aiempaa vahvemmin osaksi tapah­tu­maa, mikä on tietenkin mahtavaa. Maata pitkin ‑teema takaa myös runsaan kat­tauk­sen pyö­rä­mat­kai­lua käsit­te­le­viä puheenvuoroja.

Toi­sek­seen messujen viral­li­se­na part­ne­ri­maa­na on tänä vuonna vakio­koh­tee­ni Viro. Mikäli pyö­rä­mat­kai­lu ete­lä­naa­pu­ris­sa yhtään polttelee, messuilta saa varmasti paljon infoa ja ins­pi­raa­tio­ta oman reissun suunnitteluun.

Parhaat palat pyörämatkailijoille

Kokosin tähän listaan mes­suoh­jel­man parhaat palat pyö­rä­mat­kai­li­jan näkökulmasta. 

Osa ohjel­mas­ta keskittyy nime­no­maan pyö­rä­mat­kai­luun, osa tarjoaa kiin­nos­ta­via kohde-esit­te­ly­jä lähellä sijait­se­viin poten­ti­aa­li­siin pyö­rä­mat­ka­koh­tei­siin. Jotkut vin­keis­tä­ni ovat puo­les­taan asia­kes­kus­te­lu­ja, jotka käsit­te­le­vät erinäisiä pyö­rä­mat­kai­lua kos­ket­ta­via teemoja, kuten lähi­mat­kai­lua, vas­tuul­li­suut­ta, hidasta mat­kus­ta­mis­ta tai matkailun tulevaisuutta.

Vinkit on listattu ajan­koh­dan mukaan, ja linkki viral­li­seen kuvauk­seen löytyy jokaisen esityksen otsikosta.

Perjantai 17.1.2020

Mat­kus­ta­jan tur­val­li­suus on osa vas­tuul­lis­ta matkailua

Aika17.01.2020, 14:00 — 17.01.2020, 14:45
PaikkaIns­pi­ra­tion Stage
Jär­jes­tä­jäSuomen mat­kai­lua­lan liitto ry

Miten mat­kus­ta­ja itse voi toi­mil­laan välttää turhia riskejä ja varautua mah­dol­li­siin yllät­tä­viin tilan­tei­siin työ- tai vapaa-ajan­mat­kal­laan?

Tämä ohjel­ma­nu­me­ro tar­kas­te­lee mat­kai­li­jan tur­val­li­suut­ta varsin yleisellä tasolla, pyö­rä­mat­kai­lue­si­merk­ke­jä ei siis kannata odottaa. Päätin kuitenkin nostaa sen mukaan listaan, sillä olen session otsikon kanssa samaa mieltä: tur­val­li­suus­nä­kö­koh­tien ja riskien poh­ti­mi­nen osa myös jokaisen pyö­rä­mat­kai­li­jan vas­tuul­lis­ta mat­ka­suun­nit­te­lua. Onnet­to­muu­det ja muut vas­toin­käy­mi­set tulevat yleensä yllä­tyk­se­nä, joten siksi on hyvä miettiä etukäteen, kuinka toimia, jos kaikki ei mene suun­ni­tel­mien mukaan.

Toivon mukaan tule­vai­suu­des­sa jär­jes­tet­täi­siin riskejä ja tur­val­li­suut­ta eri­tyi­ses­ti pyö­rä­mat­kai­lun kannalta tar­kas­te­le­va kes­kus­te­lu. “Entä, jos jotain tapahtuu?” on kuitenkin varsinkin monen ensim­mäis­tä pyö­rä­mat­kaan­sa suun­nit­te­le­van päässä pyörivä kela, ja hädän hetkellä koke­neem­pi­kaan reissaaja ei voi olla liian viisas.

Ohjelma toteu­te­taan yhteis­työs­sä ulko­mi­nis­te­riön kanssa, joten toden­nä­köi­ses­ti näkökulma painottuu ulkomaanmatkailuun.

Katkeaako ketju? Pyö­rä­mat­kai­li­jan palvelupolku

Aika  17.01.2020, 15:00 — 17.01.2020, 15:20
Paikka  Maata Pitkin ‑lava
Esiintyjät  Kaisa Merilahti 
Järjestäjä  Ramboll Finland Oy 

Odotan suurella mie­len­kiin­nol­la, millaista tietoa tämä sessio tarjoaa pyö­rä­mat­kai­lun kehit­tä­mi­ses­tä asiantuntijatasolla. 

“Pyö­rä­mat­kai­lun kehit­tä­mi­sen keskiössä on kat­kea­ma­ton pal­ve­lui­den ketju. Miten pyö­räi­ly­koh­de tehdään mat­kai­li­jal­le hou­kut­te­le­vak­si ja kokemus sujuvaksi? Rambollin monia­lai­sen asian­tun­ti­ja­tii­min havain­to­ja matkailun kehit­tä­mi­sen tarpeisiin.”

Part­ne­ri­maa Viro: Mat­ka­vink­ki — maata pitkin Pärnuun ja Haapsaluun!

Aika  17.01.2020, 15:30 — 17.01.2020, 15:55
Paikka  Maata Pitkin ‑lava
Esiintyjät  Liis Talv 
Järjestäjä  Part­ne­ri­maa Viro 

Tässä ohjel­ma­nu­me­ros­sa mat­ka­blog­ga­ri ja mat­kai­lu­mark­ki­noin­nin asian­tun­ti­ja Liis Talv esittelee ran­nik­ko­kau­pun­kien Haapsalun ja Pärnun parhaat palat. Pyö­rä­mat­kai­li­jan kannalta erityisen kiin­nos­ta­vaa on Haap­sa­luun vievän Läänemaa ter­vi­se­teen, eli vanhan rautatien tilalle raken­ne­tun pyörä- ja käve­ly­tien esittely. Lisä­hou­kut­ti­me­na tilai­suu­des­sa on yleisöarvonta.

Haapsalun ran­ta­pro­me­na­di on lumoavan kaunis.

Part­ne­ri­maa Viro ja Eckerö Line: Vii­si­kymp­pi­set vil­liin­tyi­vät Virosta – kesäloma pyöräillen!

Aika  17.01.2020, 16:00 — 17.01.2020, 16:25
Paikka  Maata Pitkin ‑lava
Esiintyjät  Kati Saari 
Järjestäjä  Part­ne­ri­maa Viro 

Tämä esitys kuulostaa ker­ras­saan mainiolta infoplä­jäyk­sel­tä pyö­rä­ret­keä Viroon harkitseville!

“Kati kertoo esi­tyk­ses­sään siitä, miten jokainen meistä voi suun­ni­tel­la ja toteuttaa unel­mien­sa pyö­räi­ly­ret­ken Virossa ja miksi se todel­la­kin kannattaa. Hän jakaa neuvoja tie­to­läh­teis­tä, kus­tan­nuk­sis­ta, autoi­li­joi­den suh­tau­tu­mi­ses­ta pyö­räi­li­jöi­hin sekä muista huo­mio­nar­voi­sis­ta asioista.”

Lauantai 18.1.2020

Part­ne­ri­maa Viro: Itä-Virosta löydät maan elä­myk­sel­li­sim­mät seikkailut!

Aika  18.01.2020, 11:00 — 18.01.2020, 11:20
Paikka  Norwegian Stage 
Esiintyjät  Kadri Jalonen 
Järjestäjä  Part­ne­ri­maa Viro 

Tässä sessiossa esi­tel­lään useita Itä-Viron helmiä aina Narvan lin­noi­tuk­ses­ta lukuisiin luon­to­pol­kui­hin ja Kuremäen nun­na­luos­ta­riin. Siten esi­tyk­ses­tä saa varmasti ins­pi­raa­tio­ta Viron itäisiin kolkkiin suun­taa­vien pyö­rä­ret­kien suun­nit­te­luun. Myös tämän esityksen yhtey­des­sä on yleisöarvonta.

Part­ne­ri­maa Viro: Tunnetko Viron maaseudun?

Aika  18.01.2020, 12:30 — 18.01.2020, 12:50
Paikka  Norwegian Stage 
Esiintyjät  Anneli Kana 
Järjestäjä  Part­ne­ri­maa Viro 

Tämä esitys keskittyy Viron maa­seu­tuun ja eri­tyi­ses­ti maa­ti­la­mat­kai­luun, mikä voi olla kiin­nos­ta­va vaih­toeh­to myös pyö­rä­mat­kai­li­jal­le. Esi­tyk­seen sisältyy visailua ja sen myötä myös palkintoja.

Lehmiä Viron maaseudulla
Viron maa­seu­dul­la pyö­rä­mat­kai­li­ja törmää ute­liai­siin lehmiin tämän tästä.

Vas­tuul­li­nen matka alkaa asen­tees­ta ‑panee­li­kes­kus­te­lu

Aika  18.01.2020, 12:30 — 18.01.2020, 13:20
Paikka  Maata Pitkin ‑lava
Esiintyjät  Anu Nylund, Matti Hirvonen, Hannu Komu, Jaana Merenmies, Tom Selän­nie­mi, Sanna Kalmari 
Järjestäjä  ICRTFinland 

Täyttä asiaa vas­tuul­li­ses­ta mat­kai­lus­ta ja lähi­mat­kai­lus­ta. Kuvauksen perus­teel­la pyö­rä­mat­kai­lu tulee olemaan vahvassa osassa paneelikeskustelua.

Omalla lihas­voi­mal­la liikkuen oma kotiseutu on seikkailu ja matka alkaa heti kun hyppää pyörän selkään, ja se onnistuu myös perheen kanssa. Lähi­mat­kai­lu vaikuttaa posi­tii­vi­ses­ti alu­eel­li­seen matkailun vaih­to­ta­see­seen ja tuo elin­voi­maa maa­seu­tua­lueil­le. Pidemmät matkat voi taittaa maata pitkin, jolloin näkee ja kokee usein enemmän. Lähi­mat­kai­lun arvostus on nousussa ja useat eri tahot ovat aktii­vi­ses­ti lähteneet myös kam­pan­joi­maan lähi­mat­kai­lun puolesta.

Part­ne­ri­maa Viro ja The Baltic Guide: Helppoa ja edullista – koe Viro julkisilla!

Aika18.01.2020, 13:30 — 18.01.2020, 13:50
PaikkaMaata Pitkin ‑lava
Esiin­ty­jätMikko Virta
Jär­jes­tä­jäPart­ne­ri­maa Viro

Miksi ihmeessä linkkaan julkista lii­ken­net­tä käsit­te­le­vän esityksen pyö­rä­mat­kai­lu­vink­kei­hin? Siksi että Viron julkiset toimivat parhaassa tapauk­ses­sa oivana apuna pyö­rä­ret­kien toteu­tuk­ses­sa. Jos aika on rajal­li­nen, mutta haluat silti pyö­rä­ret­kel­le toiselle puolelle maata, voit hypätä pyörän kanssa junan kyytiin. Ohjel­ma­ku­vauk­sen mukaan puhuja, The Baltic Guiden pää­toi­mit­ta­ja Mikko Virta, on reis­san­nut Viroa ristiin rastiin myös pol­ku­pyö­räl­lä, joten sikäli hän varmasti osaa vastata julkista lii­ken­net­tä käsit­te­le­viin kysy­myk­siin myös pyö­räi­li­jän perspektiivistä.

Pyörät junassa Virossa
Pyörät kulkevat kätevästi viro­lai­sis­sa junissa.

Part­ne­ri­maa Viro: Mat­ka­vink­ki – maata pitkin Tarttoon!

Aika18.01.2020, 14:00 — 18.01.2020, 14:20
PaikkaMaata Pitkin ‑lava
Esiin­ty­jätReet Kalamees
Jär­jes­tä­jäPart­ne­ri­maa Viro

Tartto-sessio käsit­te­lee kaupungin saa­vu­tet­ta­vuut­ta jul­ki­sil­la lii­ken­ne­vä­li­neil­lä ja esi­mer­kik­si pyö­räi­li­jä­hän voi helposti matkustaa kau­pun­kiin myös junalla. Paikan päällä Tartossa on puo­les­taan mah­dol­lis­ta liikkua Tartu Smart Bike Share ‑kau­pun­ki­SÄH­KÖ­pyö­ril­lä — aika huikeaa! Ohjel­mas­ta selviää myös, että Tartton Euroopan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuo­den 2024 teemaksi on valittu “Art of Survival” — tähän teemaan varmasti moni pyö­rä­mat­kai­li­ja­kin pystyy samastumaan!

Part­ne­ri­maa Viro: Tapion matkassa Viroon — kult­tuu­ri­mat­kai­li­jan TOP10-kohteet

Aika18.01.2020, 15:00 — 18.01.2020, 15:20
PaikkaNorwegian Stage
Esiin­ty­jätTapio Mäke­läi­nen
Jär­jes­tä­jäPart­ne­ri­maa Viro

“Setomaan kunin­gas­kun­ta, Võrumaan savusau­nat, Kihnun kan­sal­lis­pu­vuis­sa “ämmän­tap­pa­jil­la” ajelevat mummot, Saa­ren­maan tuu­li­myl­lyt, Hii­den­maan majakat, Läänemaan alvarit, Pärnun hiek­ka­ran­nat, Haapsalun kahvilat, Viljandin folk­musii­kin voima ja Narvan itärajan ekso­tiik­ka – Viroa on moneksi.”

Kan­san­pe­rin­ne ja kult­tuu­ri­koh­teet tekevät Virosta kiehtovan maan, ja tämä esitys näyttää kattavan laajan kirjon eri puolella maata sijait­se­via kohteita. 

Puhujalta ei totisesti natsoja puutu: Tapio Mäke­läi­nen on vienyt Viroon vuosien varrella 100 000 mat­kai­li­jaa, käynyt kaikissa Viron kunnissa ja jul­kais­sut 13 Viroa käsit­te­le­vää Tapion matkassa ‑kirjaa.

Sunnuntai 19.1.2020

Part­ne­ri­maa Viro: Mat­ka­vink­ki — vihreä loma Viron saarilla, Saa­ren­maal­la ja Hiidenmaalla!

Aika19.01.2020, 12:30 — 19.01.2020, 12:50
PaikkaMaata Pitkin ‑lava
Esiin­ty­jätMargit Kõrvits, Anne-Ly Torstensson
Jär­jes­tä­jäPart­ne­ri­maa Viro

Lisää ins­pi­raa­tio­ta Viron reissujen suun­nit­te­luun! Viron saaret ovat mainiota pyö­rä­ret­ki­koh­tei­ta, ja itsekin aloitin Viron-pyö­räi­ly­ni juuri Saa­ren­maal­ta.

“Saariston tuhansien vuosien pituinen mie­len­kiin­toi­nen historia, moni­muo­toi­nen luonto, runsas kult­tuu­ri­his­to­ria ja pai­kal­li­set herkut tarjoavat vie­rail­leen aina uusia ihas­tu­mi­sen ja kiin­ty­mi­sen perus­tei­ta. Tien­näyt­tä­ji­nä toimivat lukuisat majakat, esi­his­to­rias­ta kertovat meteo­riit­ti­kraat­te­rit ja monet muut asiat, joita voi nähdä ja kokea pati­koi­mal­la, pyörällä tai autolla. ”Saartel on sisu!”, kuten pai­kal­li­set sanovat.”

Matkailun tule­vai­suus ‑paneeli

Aika19.01.2020, 13:30 — 19.01.2020, 14:20
PaikkaMaata Pitkin ‑lava
Esiin­ty­jätMaarit Haavisto-Kosketin, Alpo Panula, Silja Jääskeläinen

“Millaiset ovat matkailun tule­vai­suu­den­nä­ky­mät? Mitkä ovat tule­vai­suu­den mat­kai­luin­no­vaa­tiot? Millaisia kestäviä valintoja yksit­täi­nen kuluttaja voi mat­ka­tes­saan tehdä? Näistä asioista kes­kus­tel­laan Matkailun tule­vai­suus ‑panee­lis­sa.”

Kuvauksen perus­teel­la on vaikea sanoa, sivuaako kes­kus­te­lu pyö­rä­mat­kai­lua. Pyö­rä­mat­kai­lu on kuitenkin tule­vai­suu­den matkailua, ja vas­tuul­li­suus teemana kiin­nos­ta­nee monia pyö­rä­mat­kai­lus­ta kiinnostuneita.

Per­he­pyö­räi­ly Ahvenanmaalla

Aika19.01.2020, 14:30 — 19.01.2020, 14:50
PaikkaMaata Pitkin ‑lava
Esiin­ty­jätMartti Tulen­hei­mo
Jär­jes­tä­jäPyö­rä­liit­to ry

Yksi tämän­vuo­tis­ten messujen teemoista on per­he­mat­kai­lu ja se näkyy ohjel­mas­sa muun muassa tässä Pyö­rä­lii­ton eri­tyis­asian­tun­ti­ja Martti Tulen­hei­mon per­he­pyö­räi­lyyn kes­kit­ty­väs­sä esi­tyk­ses­sä. Per­he­pyö­räi­ly ei ehkä ole ollut se näkyvin pyö­rä­mat­kai­lu­muo­to, mutta laa­tik­ko­pyö­rien ja perä­kär­ry­jen paremman saa­ta­vuu­den myötä perheen pie­nim­pien mukaan ottaminen on hel­pot­tu­nut huo­mat­ta­vas­ti. Nousevana ilmiönä per­he­pyö­rä­mat­kai­lu herättää varmasti paljon kiin­nos­tus­ta ja kysy­myk­siä. Niin, ja koska Ahve­nan­maa on pyö­räi­ly­pa­ra­tii­si, kannattaa esitys käydä kurk­kaa­mas­sa, vaikkei per­he­pyö­räi­ly olisikaan ajankohtaista.

Ahve­nan­maa aamuvarhaisella

Matkailu on muu­tok­ses­sa: Hidasta matkaa

Aika19.01.2020, 15:00 — 19.01.2020, 15:20
PaikkaMaata Pitkin ‑lava
Esiin­ty­jätKatja Vaulio

Pyö­rä­mat­kai­lu on hidasta matkailua par­haim­mil­laan. Ses­sio­ku­vauk­ses­sa ei mainita suoraan pyöräilyä, mutta aiheena hidas matkailu kiin­nos­taa varmasti monia retkipyöräilijöitä. 

“Matkailu on muu­tok­ses­sa — mutta mihin suuntaan haluamme muutosta viedä? Voimmeko jatkaa mas­sa­tu­ris­min parissa, vai mikä olisi seuraava suunta? Hidasta matkaa ‑konsepti on mukana muut­ta­mas­sa matkailua ja tar­joa­mas­sa toi­sen­lais­ta näkö­kul­maa perin­tei­seen matkailuun.”


Siinäpä siis ohjelmaa ker­rak­seen. Nyt alkaa ainakin omalla koh­dal­la­ni oman mes­su­lu­ku­jär­jes­tyk­sen kuumeinen suunnittelu!

Kommentoi ihmeessä alle omia mes­susuun­ni­tel­mia­si: aiotko itse mennä messuille ja mitkä esitykset kiin­nos­ta­vat erityisesti?

10 comments
 1. Mie­len­kiin­toi­nen poikkeava lähes­ty­mis­kul­ma mat­ka­mes­sui­hin, joita monen mat­ka­blog­gaa­jan pos­tauk­sis­sa on viime aikoina esiin­ty­nyt. Kiva olisi lueskella mitä pyö­rä­mat­kai­li­jaa messuilla kiin­nos­taa. Itseäni ehkä siitä näkö­kul­mas­ta kiehtoisi Keski-Eurooppa, jota olen pohtinut itse, jos fillarin päällä haluaisin reissata. Jotenkin siellä olisi itselle sopivia päi­vä­mat­ko­ja tarjolla siten, että olisi nähtävää paljon eikä kilo­met­rit tar­vit­si­si olla kovin suuria. Suomessa, kun 100 km tuppaa menemään siten, että nähtävää ei välillä ole kuin metsät. Siksi Keski-Eurooppa minun­lai­sel­le laiskalle pyö­räi­li­jäl­le toimisi paremmin, ainakin luulen näin.

  1. Joo, Keski-Eurooppa on kyllä hyvä pyö­räi­ly­koh­de ja sieltä myös löytyy paljon vakiin­tu­nei­ta, mer­kit­ty­jä pyö­räi­ly­reit­te­jä (mm. useampi Eurovelo-reitti). Suomessa joo saattaa välillä olla pelkkää mon­o­to­nis­ta met­sä­mai­se­maa, mutta löytyy täältäkin mai­se­mal­li­ses­ti kiin­nos­ta­via vaih­toeh­to­ja eri­tyi­ses­ti rannikolta/saaristosta ja esim. Järvi-Suomesta.

 2. Mulla jäi Mat­ka­mes­sut vain tors­tai­hin, mutta mahtavia puheen­vuo­ro­ja näyttää olevan vielä luvassa. Viro on kyllä kaikin puolin hyvä kumppani tälle vuodelle, jos pyö­rä­mat­kai­lun kannalta katsoo.

  1. Mullakin messut jäi lopulta vain per­jan­tai­hin, kun tulikin sitten pientä ex tempore reissua heti siihen perään (minkä vuoksi vas­tauk­se­ni­kin tulee hieman viiveellä, pahoit­te­lut!). Kuuntelin puheen­vuo­ro­ja Maata pitkin ‑lavalla ja olivat kiin­toi­saa kuun­nel­ta­vaa kyllä. Oli myös ilo huomata, että monet (etenkin kotimaan) kohteet toivat pyö­räi­ly­mah­dol­li­suuk­sia esiin tavalla tai toisella. Toi­vot­ta­vas­ti torstain ammat­ti­lais­set­ti oli antoisaa! 🙂

 3. Tämä oli kivan erilainen katsaus messuihin. Ilahduin itsekin että maata pitkin ‑teema on tänä vuonna reilusti esillä.
  Minulla ei ole ajo­kort­tia, joten pyöräilen tai kävelen yleensä joka paikkaan, toki käytän myös julkisia, mutta useimmin tulee mentyä omalla lihas­voi­mal­la. Joskus olen matkoilla ollessa vuo­kran­nut pyörän ja ajellut sillä kohteessa. Kiva tapa tutustua alueeseen ☺️

  1. Hei ja (vii­väs­ty­nyt) kiitos kom­men­tis­ta! Joo, mulla on sama juttu: ei ajo­kort­tia. Se on väis­tä­mät­tä muovannut myös mat­kai­lu­ta­po­ja­ni. Enpä tiedä olisiko minusta tullut pyöräilijää/pyörämatkailijaa, jos olisin autoilija, ei varmaan ainakaan auto­maat­ti­ses­ti. Omalla lihas­voi­mal­la liik­ku­mi­ses­ta saa kyllä jotain ihan oman­lais­ta mie­li­hy­vää. Ja olen samaa mieltä, että aina ei tarvitse tehdä koko reissua fil­la­ril­la, vaan ihan päivän tai parin vuo­kra­pyö­räl­lä koh­tee­seen tutus­tu­mi­nen on antoisaa, kun pystyy kattamaan paljon laajempia alueita kuin jalkaisin ja vapaammin kuin jos on vain julkisten varassa.

 4. Oli mukava huomata, että pyö­rä­mat­kai­lu oli edus­tet­tu­na messuilla! Tar­koi­tuk­se­ni oli hakea vinkkejä fil­la­ri­reis­sul­le Hii­den­maal­le ja Saa­ren­maal­le, mutta mes­su­hu­li­nas­sa innostuin val­ta­vas­ti myös Turun saariston eri­lai­sis­ta pyö­räi­ly­rei­teis­tä (ahaa-elämys, aina ei tarvitse lähteä vetämään koko Ren­gas­tie­tä!), sekä eri­tyi­ses­ti valmiiksi pake­toi­duis­ta pyö­rä­mat­kois­ta Keski- ja Etelä-Euroop­paan. Voi olla, että näiden ansiosta löydän itseni ensi syksynä pol­ke­mas­ta Italiasta 🙂

  1. Hei hienoa, että pyö­rä­mat­kai­lu­kär­pä­nen on puraissut! Viron saaret ovat loistava kohde, mutta niin toki Turun saa­ris­to­kin. Ja Italia kuulostaa ihanalta. Täytyy jäädä seu­raa­maan, minne lopulta päädyt. Vinkkaa ja linkkaa ihmeessä mulle sitten, kun olet blogannut tulevista pyöräseikkailuistasi 🙂

 5. Mat­ka­mes­sut kiin­nos­tai­si­vat itseä­ni­kin, varsinkin tämä Maata pitkin ‑osuus. Pitääkin selailla sun blogista aiheeseen liittyviä reis­su­ta­ri­noi­ta. Mä en ole pyö­rä­mat­kai­li­ja, mutta haaveilen kovasti Saariston ren­gas­tien tait­ta­mi­ses­ta pyörällä. Ehkä siinä olisi ensi kesän tavoite. 🙂

  1. Joo, mä vietin messuni lähinnä Maata pitkin ‑lavan äärellä ja kiva, että tämä aihepiiri tuotiin nyt myös laajan yleisön luokse (tykkäsin kovasti kyllä myös viime vuoden pie­ni­muo­toi­sis­ta Maata pitkin ‑messuista Sofia Future Farmilla). Saariston ren­gas­reit­ti on varmasti hyvä idea kesä­reis­suk­si, kerro sitten miten meni 🙂

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue myös nämä!